باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
|محل کار= مؤسسات خصوصی
|استاد راهنما=
|استادان=
|استادان= [[عبدالله جوادی آملی]]، [[انصاری شیرازی]]، [[مصباح یزدی]]، [[بهاءالدینی]]
|شاگردان=
|ادامه دهنده کارهای=
کاربر گمنام