باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
== برای مطالعهٔ بیشتر ==
{{چپ‌چین}}
*H. Humbach, “Choresmian,” in R. Schmitt, ed., Compendium Linguarum Iranicarum, Wiesbaden, 1989, pp. 193-203
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =MacKenzie| نام =D. N| پیوند نویسنده =دیوید نیل مکنزی| مقاله =The Chorasmian Language| دانشنامه =Encyclopædia Iranica| جلد=۵| سال =۱۹۹۲| ناشر =Bibliotheca Persica Press| مکان =New York| شابک = | صفحه =۵۱۷–۵۲۰| نشانی =http://www.iranicaonline.org/articles/chorasmia-iii| تاریخ بازبینی =۱/۲۳/۲۰۱۴| نشانی بایگانی =http://archive.is/FqqrW|تاریخ بایگانی =۱/۲۳/۲۰۱۴| زبان =en}}
{{پایان چپ‌چین}}