تفاوت میان نسخه‌های «نخستین پیروان بهاءالله»

Varqa.jpg|[[علی‌محمد ورقا|میرزا علی‌محمد ورقا]] و پسرش [[روح‌الله ورقا|روح‌الله]]
Mishkin-Qalam-1.JPG|[[حسین مشکین‌قلم|میرزا محمدحسین مشکین‌قلم]]
Vakiluddawlih.jpg|[[میرزا محمدتقی وکیل‌الدوله|محمدتقی وکیل‌الدوله]]
Mirzamahmud.jpg|[[محمود فروغی|میرزا محمود فروغی]]
Ibniasdaq.jpg|[[علی‌محمد خراسانی|میرزا علی‌محمد خراسانی]]
</gallery>