باز کردن منو اصلی

تغییرات

| ''I''
| [[جریان الکتریکی]]
| [[آمپر]] ([[SI#Baseدستگاه unitsبین‌المللی یکاها|SI base unit]])
| A
| A (= W/V = C/s)