تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال بشیکتاش»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|فصل = ۲۰۱۶-۱۷
|رتبه = ۱
===Home colours===
|الگوی دست چپ۱ = _bjk1516h
 
|الگوی بدن۱ = _bjk1516h
{|
|الگوی دست راست۱ = _bjk1516h
|
|الگوی شلوارک۱ =_adidasonwhite
{{Football kit
|الگوی جوراب۱ = _color 3 stripes black
| pattern_la = _derbyc0910h
|دست چپ۱ = FFFFFF
| pattern_c = _besiktas1112a
|بدن۱ = 000000
| pattern_ra = _derbyc0910h
|دست راست۱ = FFFFFF
|pattern_sh = _adidaswhite
|شلوارک۱ = 000000
| pattern_so = _color_3_stripes_black
|جوراب۱ = FFFFFF
| leftarm = FFFFFF
|الگوی دست چپ۲ = _bjk1516a
|الگوی بدن۲body =_bjk1516a FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
|الگوی دست راست۲ = _bjk1516a
| shorts = 000000
|الگوی شلوارک۲ = _adidaswhite
| socks = FFFFFF
|الگوی جوراب۲ = _color 3 stripes white
|دست چپ۲ title = 0000001991-92
|بدن۲ = 000000
|دست راست۲ = 000000
|شلوارک۲ = 000000
|جوراب۲ = 000000
}}
|
{{Football kit
| pattern_la =
| pattern_c = _bjk9899h
| pattern_ra =
| pattern_sh = _adidasonwhite
| leftarm = FFFFFF
| body = 000000
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 1997-98
}}
|
{{Football kit
| pattern_la =
| pattern_b = _besiktas0708h
| pattern_ra =
| pattern_sh =
| pattern_so =
| leftarm = FFFFFF
| body = FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
| shorts = FFFFFF
| socks = FFFFFF
| title = 2007-08
}}
|
{{Football kit
|pattern_la =
|pattern_b = _silversides
|pattern_ra =
|pattern_sh =
|pattern_so =
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = FFFFFF
|socks = FFFFFF
|title = 2008-09
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _derbyc0910h
|pattern_b = _besiktas0910a
|pattern_ra = _derbyc0910h
|pattern_sh = _adidasonwhite
|pattern_so = _color_3_stripes_black
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = FFFFFF
|title = 2009-10
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _adidas2010onwhite
| pattern_b = _besiktas1011a
| pattern_ra = _adidas2010onwhite
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _germany2008
| leftarm = 000000
| body = 000000
| rightarm = 050000
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 2010-11
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _derbyc0910h
|pattern_b = _besiktas1112a
|pattern_ra = _derbyc0910h
|pattern_sh = _adidasonwhite
|pattern_so = _color_3_stripes_black
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = FFFFFF
|title = 2011-12
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _derbyc0910h
| pattern_b = _bjk1213h
| pattern_ra = _derbyc0910h
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _color 3 stripes black
| leftarm = FFFFFF
| body = FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 2012-13
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1314h
| pattern_b = _bjk1314h
| pattern_ra = _bjk1314h
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _color 3 stripes black
| leftarm = FFFFFF
| body = 000000
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 2013-14
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1415h
| pattern_b = _bjk1415h
| pattern_ra = _bjk1415h
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _color 3 stripes black
| leftarm = FFFFFF
| body = 000000
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 2014-15
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1516h
| pattern_b = _bjk1516h
| pattern_ra = _bjk1516h
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _color 3 stripes black
| leftarm = FFFFFF
| body = 000000
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = FFFFFF
| title = 2015-16
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1617h
| pattern_b = _bjk1617h
| pattern_ra = _bjk1617h
| pattern_sh = _adidasonwhite
| pattern_so = _bjk1617h
| leftarm = ffffff
| body = ffffff
| rightarm = ffffff
| shorts = 000000
| socks = ffffff
| title = 2016-17
}}
|}
 
===Away colours===
 
{|
|
{{Football kit
|pattern_lc
= _besiktas0809h
|pattern_b = _besiktas0809h
|pattern_ra = _besiktas0809h
|pattern_sh =
|pattern_so =
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2008-09
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _derbyc0910a
|pattern_b = _besiktas0910h
|pattern_ra = _derbyc0910a
|pattern_sh = _adidaswhite
|pattern_so = _color_3_stripes_white
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2009-10
}}
|
|
{{Football kit
| pattern_la = _adidas2010white
| pattern_b = _besiktas1011h
| pattern_ra = _adidas2010white
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _3 stripes white
| leftarm = 000000
| body = FFFFFF
| rightarm = 000000
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2010-11
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _derbyc0910a
|pattern_b = _besiktas1112h
|pattern_ra = _derbyc0910a
|pattern_sh = _adidaswhite
|pattern_so = _color_3_stripes_white
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2011-12
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1213a
| pattern_b = _besiktas1213a
| pattern_ra = _bjk1213a
| pattern_sh = _adidas white
| pattern_so = _color 3 stripes white
| leftarm = FFFFFF
| body = FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2012-13
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1314a
| pattern_b = _bjk1314a
| pattern_ra = _bjk1314a
| pattern_sh = _bjk1314a
| pattern_so = _bjk1314a
| leftarm = 0f0f0f
| body = 0f0f0f
| rightarm = 0f0f0f
| shorts = 0f0f0f
| socks = 0f0f0f
| title = 2013-14
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1415a
| pattern_b = _bjk1415a
| pattern_ra = _bjk1415a
| pattern_sh = _bayer1
| pattern_so = _color 3 stripes red
| leftarm = 000000
| body = 000000
| rightarm = 000000
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2014-15
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1516a
| pattern_b = _bjk1516a
| pattern_ra = _bjk1516a
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _color 3 stripes white
| leftarm = 000000
| body = 000000
| rightarm = 000000
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2015-16
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1617a
| pattern_b = _bjk1617a
| pattern_ra = _bjk1617a
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _bjk1617a
| leftarm = ffffff
| body = 000000
| rightarm = ffffff
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2016-17
}}
|}
 
===Third colours===
 
{|
|
{{Football kit
|pattern_la =
|pattern_b = _besiktas0809t
|pattern_ra =
|pattern_sh =
|pattern_so =
|leftarm = 000000
|body = 696969
|rightarm = 000000
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2008-09
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _derbyc0910a
|pattern_b = _besiktas0910t
|pattern_ra = _derbyc0910a
|pattern_sh = _adidaswhite
|pattern_so = _color_3_stripes_white
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2009-10
}}
|
|
{{Football kit
| pattern_la = _adidas2010white
| pattern_b = _besiktas1011t
| pattern_ra = _adidas2010white
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _3 stripes white
| leftarm = 000000
| body = 000004
| rightarm = 000000
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2010-11
}}
|
{{Football kit
|pattern_la = _besiktas1112a
|pattern_b = _besiktas1112t
|pattern_ra = _besiktas1112a
|pattern_sh = _adidaswhite
|pattern_so = _color_3_stripes_white
|leftarm = FFFFFF
|body = FFFFFF
|rightarm = FFFFFF
|shorts = 000000
|socks = 000000
|title = 2011-12
}}
|
{{Football kit
| pattern_la =_besiktas1213t
| pattern_b =_besiktas1213t
| pattern_ra =_besiktas1213t
| pattern_sh =_adidaswhite
| pattern_so =_color 3 stripes white
| leftarm = FFFFFF
| body = FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
| shorts = ba272b
| socks = ba272b
| title = 2012-13
}}
|
{{Football kit
| pattern_la =_besiktas1314a
| pattern_b =_besiktas1314a
| pattern_ra =_besiktas1314a
| pattern_sh =_besiktas1314a
| pattern_so =_besiktas1314a
| leftarm = FFFFFF
| body = FFFFFF
| rightarm = FFFFFF
| shorts = bdbdbd
| socks = bdbdbd
| title = 2013-14
}}
|
{{Football kit
| pattern_la =_bjk1415t
| pattern_b =_bjk1415t
| pattern_ra =_bjk1415t
| pattern_sh =_adidasredwhite
| pattern_so =_color 3 stripes white
| leftarm = bdbdbd
| body = bdbdbd
| rightarm = bdbdbd
| shorts = FF0000
| socks = FF0000
| title = 2014-15
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1516t
| pattern_b = _bjk1516t
| pattern_ra = _bjk1516t
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _color 3 stripes white
| leftarm = 000000
| body = 000000
| rightarm = 000000
| shorts = 000000
| socks = 000000
| title = 2015-16
}}
|
{{Football kit
| pattern_la = _bjk1617T
| pattern_b = _bjk1617T
| pattern_ra = _bjk1617T
| pattern_sh = _adidaswhite
| pattern_so = _bjk1617T
| leftarm = bf000a
| body = bf000a
| rightarm = bf000a
| shorts = bf000a
| socks = bf000a
| title = 2016-17
}}
|}
 
'''باشگاه فوتبال بشیکتاش ''' {{انگلیسی|Beşiktaş Gymnastics Club}} باشگاه [[فوتبال]] [[ترکیه|ترکیه‌ای]] است که در شهر [[استانبول]] قرار دارد و هم‌اکنون در [[سوپر لیگ فوتبال ترکیه]] بازی می‌کند. [[ورزشگاه اینونو بشیکتاش|ورزشگاه وودافون پارک]] محل انجام بازی‌های خانگی بشیکتاش است.
۳۲

ویرایش