تفاوت میان نسخه‌های «نصر بن شبث عقیلی»

بدون خلاصه ویرایش
ایننصربن شخصشبث کسی بودعقیلی، که درناحیه کیسوم درشمال حلب در کشورسوریه زندگی می‌کرد ودران زمان برضد مأمون به قیام برخاست نصربن شبث از کسانی بود که قبلاً با برادر مأمون یعنی امین بیعت کرده بود وبخاطر همین خیلی مشتاق بود که درنزاع بین دوبرادر امین پیروز گرددوسرزمین شام به نفع اوتلاش می کرداو بعد از آن که مأمون بربرادرش چیره شد وتوانست اورابه قتل برساندازاو دل آزرده شد وعلم مخالفت بامامون را به پا کرد. نصربن شبث جنب وجوش‌های فراوانی در شام به راه انداخت وتوانست برمناطق‌های ان ناحیه مسلط شود ولذا طرفدارانی نیز پیدا کردکه این طرفداران اوبیش از هر چیز به مال ومنال دنیوی اهمیت می‌دادند که از این حیث طرفداران او دنیا پرستانی بیش نبودند بعد از آن که نصربن شبث طرفدار پیدا کردتوانست از رود فرات عبور کند ودر آن طرف رودباپیروان مأمون جنگ وجدال کرد ودر اثر این درگیری سرزمین‌ها یکی پس از دیگری از دست مأمون خارج شد ومامون بعد این وقایع به لطف مشاورینی که داشت توانست دوباره این مناطق را پس بگیرد ونصربن شبث راهم توسط یکی از سردارانش به نام عبدالله بن طاهر در کیسوم به قتل رساند.<ref>کتاب اخبار واثارحضرت رضا[ع]از عزیزالله عطاردی قوچانی</ref>
<ref>کتاب اخبار واثارحضرت رضا[ع]از عزیزالله عطاردی قوچانی</ref>نصربن شبث عقیلی…
این شخص کسی بود که درناحیه کیسوم درشمال حلب در کشورسوریه زندگی می‌کرد ودران زمان برضد مأمون به قیام برخاست نصربن شبث از کسانی بود که قبلاً با برادر مأمون یعنی امین بیعت کرده بود وبخاطر همین خیلی مشتاق بود که درنزاع بین دوبرادر امین پیروز گرددوسرزمین شام به نفع اوتلاش می کرداو بعد از آن که مأمون بربرادرش چیره شد وتوانست اورابه قتل برساندازاو دل آزرده شد وعلم مخالفت بامامون را به پا کرد. نصربن شبث جنب وجوش‌های فراوانی در شام به راه انداخت وتوانست برمناطق‌های ان ناحیه مسلط شود ولذا طرفدارانی نیز پیدا کردکه این طرفداران اوبیش از هر چیز به مال ومنال دنیوی اهمیت می‌دادند که از این حیث طرفداران او دنیا پرستانی بیش نبودند بعد از آن که نصربن شبث طرفدار پیدا کردتوانست از رود فرات عبور کند ودر آن طرف رودباپیروان مأمون جنگ وجدال کرد ودر اثر این درگیری سرزمین‌ها یکی پس از دیگری از دست مأمون خارج شد ومامون بعد این وقایع به لطف مشاورینی که داشت توانست دوباره این مناطق را پس بگیرد ونصربن شبث راهم توسط یکی از سردارانش به نام عبدالله بن طاهر در کیسوم به قتل رساند.
 
== پانویس ==
۲۶٬۰۸۷

ویرایش