توربین آبی: تفاوت میان نسخه‌ها

سرعت فرار توربین آب، سرعت خود را در جریان کامل و بدون بار محور است. توربین طراحی شده برای زنده ماندن نیروهای مکانیکی از این سرعت است. سازنده امتیاز [[سرعت فرار]] را فراهم کند.
 
== توربین واکنشعکس العملی ==
 
توربین واکنشعکس العملی با آب، که تغییرات فشار را به عنوان آن را از طریق توربین حرکت می‌کند و می‌دهد تا انرژی خود را عمل کرده‌است. آنها باید روکشی برای جلوگیری از فشار آب (یا مکش)، یا آنها باید به طور کامل در جریان آب غوطه ور شده‌است.
 
قانون سوم نیوتن توصیف انتقال انرژی برای توربین واکنشعکس العملی است.
 
بیشتر آب توربین‌ها در استفاده از توربین واکنشعکس العملی هستند و در برنامه‌های کاربردی کم سرهد (<۳۰m/۹۸ فوت) و متوسط (۳۰-۳۰۰m/۹۸-۹۸۴ فوت) استفاده می‌شود. در واکنشعکس العملی [[افت فشار]] توربین رخ می‌دهد در هر دو پره‌های ثابت و متحرک است.
توربین ایمپالس
 
== توربین ضربه‌ای ==
توربین ایمپالس تغییر سرعت جت آب می‌باشد. جت هل بر روی تیغه‌های منحنی توربین است که تغییر جهت جریان می‌باشد. تغییر در نتیجه حرکت (ضربه) باعث می‌شود نیرو را در پره‌های توربین است. از آنجا که توربین در حال چرخش است، این نیرو از طریق از راه دور (کار) عمل می‌کند و جریان آب منحرف شده‌است با انرژی کاهش باقی‌مانده‌است.
 
توربین ایمپالسضربه‌ای تغییر سرعت جت آب می‌باشد. جت هل بر روی تیغه‌های منحنی توربین است که تغییر جهت جریان می‌باشد. تغییر در نتیجه حرکت (ضربه) باعث می‌شود نیرو را در پره‌های توربین است. از آنجا که توربین در حال چرخش است، این نیرو از طریق از راه دور (کار) عمل می‌کند و جریان آب منحرف شده‌است با انرژی کاهش باقی‌مانده‌است.
 
قبل از ضربه زدن به پره‌های توربین، فشار آب (انرژی پتانسیل) توسط یک نازل به [[انرژی جنبشی]] تبدیل می‌شود و با تمرکز بر روی توربین شده‌است. تغییر فشار در پره‌های توربین رخ می‌دهد، و توربین مسکن برای عمل نیاز ندارد.
 
[[قانون دوم نیوتن]] توصیف انتقال انرژی برای توربین ضربه‌استضربه‌ای ‌است.
 
توربین ایمپالسضربه‌ای اغلب در برنامه‌های کاربردی سرهد بسیار بالا (> ۳۰۰m/۹۸۴ فوت) استفاده می‌شود.
 
== اثرات زیست محیطی ==