تفاوت میان نسخه‌های «ذوالنون مصری»

برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
در نزد [[متوکل]] خلیفه عباسی سخن چینی بسیاری از او کردند و متوکل او را به بغداد احضار کرد و ۴۰ روز در زندان نگاهداشت ولی در چند جلسه مباحثه ای که باوی داشت متوکل توبه کرده بسیار گریست و او را گرامی داشت. ذوالنون پیرو طریقه [[ملامتیان|ملامت]] بود و در توکل بی‌نظیر بیشتر اهل مصر اورا کافر و [[زندیق]] میدانستند و تا زنده بود منکر او بودند ولی پس از مرگ درستی احوال او مشخص گردید.
 
== سخنانی که درباره او گفته‌اند ==
=== آثاری که به وی نسبت داده اند ===
[[جواد نوربخش]]: ذوالنون مصری از بزرگان صوفیه و دانشمندان غیر عرب است. او شریعت را توأم با طریقت عمل می کرد، اما بیانش درباره صوفیه و احوال و مقامات صوفیه بود. ذوالنون اولین کسی بود که اصطلاحات عشق بازی را وارد تصوف کرد و معانی رمزی برای آنها قایل گردید. … او که از فلسفه یونان متأثر بود با عصای عقل و دانش تا پایان عمر در جستجوی علم و معرفت بیشتر می کوشید. از این رو هرکجا نشان پیری را می داند بی درنگ به سوی او می شتافت. <ref>ذوالنون مصری از مشاهیر دانشمندان و صوفیه مصر، دکتر [[جواد نوربخش]]، انتشارات خانقاه نعمت اللهی لندن، ۱۳۷۸</ref>
 
[[روزبهان بقلی فسایی|روزبهان]] : ذوالنون مصری رئیس قوم بود، در همه مقامات کامل و صاحب تصانیف. <ref>شرح شطحیات، روزبهان، تصحیح و مقدمه [[هانری کربن]]</ref>
 
[[هجویری]]: سفینه تحقیق و کرامت و گنجینه شرف اندر ولایت، ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم مصری، از اخیار قوم و بزرگان و عیاران طریقت بود. راه بلا سپردی و طریق ملامت رفتی. <ref>کشف المحجوب، هجویری، ص ۱۲۴</ref>
 
=== آثاری که به وی نسبت داده اند ===
{{Div col|cols=۳}}
* [[الرکن الاکبر]]
* [[صفه المومن و المومنه]]
{{Div col end}}
== سخنانی که درباره او گفته‌اند ==
[[جواد نوربخش]]: ذوالنون مصری از بزرگان صوفیه و دانشمندان غیر عرب است. او شریعت را توأم با طریقت عمل می کرد، اما بیانش درباره صوفیه و احوال و مقامات صوفیه بود. ذوالنون اولین کسی بود که اصطلاحات عشق بازی را وارد تصوف کرد و معانی رمزی برای آنها قایل گردید. … او که از فلسفه یونان متأثر بود با عصای عقل و دانش تا پایان عمر در جستجوی علم و معرفت بیشتر می کوشید. از این رو هرکجا نشان پیری را می داند بی درنگ به سوی او می شتافت. <ref>ذوالنون مصری از مشاهیر دانشمندان و صوفیه مصر، دکتر [[جواد نوربخش]]، انتشارات خانقاه نعمت اللهی لندن، ۱۳۷۸</ref>
 
[[روزبهان بقلی فسایی|روزبهان]] : ذوالنون مصری رئیس قوم بود، در همه مقامات کامل و صاحب تصانیف. <ref>شرح شطحیات، روزبهان، تصحیح و مقدمه [[هانری کربن]]</ref>
 
[[هجویری]]: سفینه تحقیق و کرامت و گنجینه شرف اندر ولایت، ابوالفیض ذوالنون بن ابراهیم مصری، از اخیار قوم و بزرگان و عیاران طریقت بود. راه بلا سپردی و طریق ملامت رفتی. <ref>کشف المحجوب، هجویری، ص ۱۲۴</ref>
 
== آثاری که درباره وی منتشر گردیده است ==
علاوه بر مطالب و اشعاری که در آثاری چون [[تذکرةالاولیا|تذکرة الاولیای عطار]]، شرح شطحیات روزبهان، [[نفحات‌الانس|نفحات الانس جامی]]، [[کشف‌المحجوب (هجویری)|کشف المحجوب هجویری]]، طبقات الکبرای شعرانی، [[مثنوی مولوی]]، [[هفت اورنگ|هفت اورنگ جامی]] و مصیبت نامه عطار نیشابوری آمده، کتاب زیر نیز منتشر گردیده است:
۲۶۷

ویرایش