تفاوت میان نسخه‌های «آموزگار»

جز
* آموزگار کسی است که دارای توانمندی ویژهٔ [[تجربی]] و پرورشی برای راهبری و راهنمایی شاگردان با اوست.
* آموزگار کسی است که برنامه آموزشی را در یکی از کانون‌های [[پرورش آموزگار]] (در ایران: تربیت معلم) آموخته‌است و درجه آموزش معتبری را به‌دست آورده‌است.
* آموزگار کسی است که به دیگران آموزش می‌دهد؛ یا آموزگار کسی است که دارای توانمندی‌های تجربی وآموزشیو آموزشی ویژه‌ای برای سازماندهی و راهبری آموخته‌های یادگیری، دانشی، عاطفی و حرفه‌ای است.
* آموزگار کسی است که آموزش به یاری او به‌گونهٔ فردی و گروهی انتقال می‌یابد و سلوک و رفتار شاگرد پویایی دلخواه و مثبت را نمایان می‌سازد.
* آموزگار کسی است که در آموختن آموزه به دانش‌آموزان یاری می‌رساند؛ برای نمونه: