تفاوت میان نسخه‌های «مزون»

۷۳ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
{{مقاله اصلی | G-parity}}
همبستگی G یک تعریف از همبستگی C است. به جای صرفا مقایسه عملکرد موج پس از مبادله کوارک ها و ضد کوارک ها، موجک عملکرد را بعد از مبادله مزون برای ضدمزون متناظر بدون در نظر گرفتن محتوای کوارک مقایسه می کند. گوتفرید، V.F. Weisskopf (1986) </ ref>
If
 
: <math> | q_1 \ bar {q_2} \ rangle = | \ bar {q_1} q_2 \ rangle </ math>
اگر
then, the meson is "G even" (G&nbsp;=&nbsp;+1). On the other hand, if
: <math> | q_1 \ bar {q_2} \ rangle = | \ bar {q_1} q_2 \ rangle </ math>
: <math> | q_1 \ bar {q_2} \ rangle = - | \ bar {q_1} q_2 \ rangle </ math>
سپس، مزون "G +" (G & nbsp؛ = & nbsp؛ +1) است. از سوی دیگر، اگر
then the meson is "G odd" (G&nbsp;=&nbsp;−1).
: <math> | q_1 \ bar {q_2} \ rangle = - | \ bar {q_1} q_2 \ rangle </ math>
سپس مزون "G عجیب" (G & nbsp؛ = & nbsp؛ -1) است.
 
=== ایسپسین و شارژ ===
۱۲۵

ویرایش