تفاوت میان نسخه‌های «مزون»

۲۲۲ بایت حذف‌شده ،  ۲ سال پیش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
==== مزون فلوئور ====
مزون های فاقدبدون مزونچربی مزون های ساخته شده از جفت کوارک ها و ضدقوسیضدقارچ ها از عطر و طعم مشابه هستند (تمام[[flavour عددquantum کوانتومی عطر آنهاnumber]]s صفرare هستندzero: '' [[Strangeness | S]] '' = 0, '' [[Charm (کوانتومquantum شمارهnumber) | C]]'' '= 0, [[Bottomness |' 'B ''&prime;]] = 0،'0, ''[[Topness | T]]'' '= 0). <ref name = note>For برایthe هدفpurpose ازof nomenclature،nomenclature, projection ofthe isospin projection '' I '' <sub> 3 </ sub> یکisn't عددconsidered کوانتومیa عطرflavour نیستquantum number. اینThis بدانmeans معنیthat استthe کهcharged مازونpion-like پیه شارژ شدهmesons <sup> ± </ sup>،, a <sup> ± </ sup>،, b <sup> ± </ sup>،, وand ρ <sup> ± </ sup> مزون هاmesons) ازfollow قوانینthe مزونrules هایof خوشflavourless طعقmesons, پیرویeven میif کنند،they حتی اگرaren't واقعاtruly "بی عیب و نقصflavourless" نباشند. </ ref> قوانینThe برایrules مزون های بدونfor flavourless عبارتندmesons ازare: <ref name = PDGMesonsymbols />
 
<center>
۱۲۵

ویرایش