تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ انگلستان»

{{پادشاهان بریتانیا}} به جای {{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}}
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
({{پادشاهان بریتانیا}} به جای {{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}})
 
{{فرمانروایان انگلستان}}
{{پادشاهان بریتانیا}}
{{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}}
{{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}