باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{پادشاهان بریتانیا}} به جای {{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}}
 
{{فرمانروایان انگلستان}}
{{پادشاهان بریتانیا}}
{{فرمانروایان بریتانیای بزرگ}}
{{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}