باز کردن منو اصلی

تغییرات

حذف {{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}
{{فرمانروایان انگلستان}}
{{پادشاهان بریتانیا}}
{{فرمانروایان پادشاهی متحده بریتانیای بزرگ و ایرلند شمالی}}
 
[[رده:تاریخ انگلستان]]