استدلال استنتاجی: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏یک مثال ساده: از اصطلاحات زیبا تری استفاده کردم.
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(←‏یک مثال ساده: از اصطلاحات زیبا تری استفاده کردم.)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
:- سقراط انسان است
 
:- بنابراین: سقراط مردنیخواهد استمرد.
 
پیش فرض نخست بیان می‌کند که همه موجودات قرار گرفته زیر نام و عنوان «انسان» داراییک ویژگیروز «مردن»خواهند هستندمرد. عبارت دوم بیان می‌کند که: سقراط هم زیر عنوان یک «انسان» قرار دارد. در نتیجه سقراط بایدبالاخره مردنیمی باشدمیرد، زیرا او نیز ازبه ویژگیعنوان مردنیک انسان خواهد مرد،چون که بهعنوان «انسان» به او نسبت داده شده،شده و این ویژگی او را نیز شامل برخوردارمی استشود.
 
== تاریخچه ==
کاربر ناشناس