باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
{{کاربردهای دیگر|فراونهوفر}}
{{جدول اطلاعات دانشمند
|نام = یوزف فون فراونهوفر