تفاوت میان نسخه‌های «مزون»

۶۱۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
جز
| status =
| theorized = [[Hideki Yukawa]] (1935)
| discovered = 1947۱۹۴۷
| symbol =
| mass = From 134.9 MeV/c<sup>2</sup> ({{ذرات زیر اتمی|pion0|link=yes}})<br/>{{سخ}}to 9.460 GeV/c<sup>2</sup> ({{ذرات زیر اتمی|Upsilon|link=yes}})
| decay_time =
| decay_particle =
| electric_charge = −1&nbsp; [[elementary charge|e]], 0&nbsp; e, +1&nbsp; e
| color_charge =
| spin = 0۰, 1۱
| num_spin_states =
}}
این مقاله در مورد [[ذرات زیراتمی|ذرات زیر اتمی]] است. برای نرم افزار،نرم‌افزار، دیدن مزون (نرم افزارنرم‌افزار)
 
در [[فیزیک ذرات]]، مزون هامزون‌ها (/ miːzɒnzmi:zɒnz /یا / mɛzɒnz /) ذرات زیر اتمی [[هادرون]] هستند که متشکل از یک [[کوارک]] و یک آنتیکوکور است که با تعامل قوی متصل می شوندمی‌شوند. از آنجا که مزون هامزون‌ها از زیر ذرات کوارک تشکیل شده اند، اندازهشده‌اند، یاندازهٔ فیزیکی آنها با قطر تقریباتقریباً یک [[فمتومتر]] [1۱] است که حدود 2۲/3۳ اندازه [[پروتون]] یا [[نوترون]] است. همه مزون هامزون‌ها ناپایدار هستند، با طولانی ترینطولانی‌ترین عمر تنها چند صد و نیم ثانیه می باشدمی‌باشد. فرو ریختن مازاد (گاهی اوقات از طریق میانجیگری ذرات) برای تشکیل الکترون و نوتینوئید. مزون هایمزون‌های تخلیه ممکن است به فوتون فرو ریخته شوند. هر دو این [[فروپاشی]] حاکی از آن است که رنگ دیگر اموال محصولات جانبی نیست.
 
در خارج از هسته، مزون هامزون‌ها در طبیعت تنها به عنوان محصولات کوتاه مدت از برخورد هایبرخوردهای بسیار انرژی بین ذرات ساخته شده از کوارک ها،کوارک‌ها، مانند [[پرتو کیهانی|پرتوهای کیهانی]] (پروتون هایپروتون‌های انرژی بالا و [[نوترون]] ها‌ها) و مواد معمولی ظاهر می شوندمی‌شوند. مزون هامزون‌ها نیز اغلب به صورت مصنوعی در شتاب دهنده هایشتاب‌دهنده‌های ذرات با انرژی بالا در برخورد پروتون ها،پروتون‌ها، ضد پروتون هاپروتون‌ها یا ذرات دیگر تولید می شوندمی‌شوند.
 
مزونها ذرات [[کوانتوم|کوانتومی]] میدان هستند که نیروی هسته ای را بین هادرون هاهادرون‌ها منتقل می کنندمی‌کنند که آنها را به یکدیگر متصل می کندمی‌کند. اثر آنها به طوربه‌طور مشابه با فوتون هاییفوتون‌هایی است که نهضت هاینهضت‌های نیرو هستند که نیروی الکترومغناطیسی جاذبه را بین پروتون هایپروتون‌های متضاد متقابل و الکترون هاییالکترون‌هایی که اجازه می دهد اتممی‌دهد هایاتم‌های جداگانه ای وجود داشته باشد، و سپس اتم هااتم‌ها را به مولکول هامولکول‌ها منتقل می کنندمی‌کنند. انرژی هایانرژی‌های مخرب (عظیم تر) مزونمزون‌ها ها به طوربه‌طور موقت در انفجار بزرگ ساخته شده اندشده‌اند اما تصور نمی شودنمی‌شود که در طبیعت امروز نقش داشته باشند. با این حال، این مزون هایمزون‌های سنگین به طوربه‌طور منظم در آزمایشآزمایش‌های های شتاب دهندهشتاب‌دهنده ذرات ایجاد می شوندمی‌شوند تا ماهیت نوع سنگین تر کوارک را که مونوگرام سنگین تر را تشکیل می دهند،می‌دهند، درک کنند.
 
مزون هامزون‌ها بخشی از خانواده ذرات هادرون هستند و به صورت ذره ای از دو کوارک تعریف می شوندمی‌شوند. دیگر اعضای خانواده هادرون، بریون هستند: ذرات زیر اتمی از سه کوارک تشکیل شده استشده‌است. برخی از آزمایشات شواهدی از مزون هایمزون‌های عجیب و غریب را نشان می دهدمی‌دهد که محتوای کوارک متعارف متعلق به یک کوارک و یک آنتیکوکور ندارد.
 
از آنجا که کوارک هاکوارک‌ها دارای چرخش 1۱/2۲ هستند، تفاوت تعداد کوارک بین مزون هامزون‌ها و بریون هابریون‌ها باعث می شودمی‌شود که مازون هایمازون‌های معمولی دو کوارک بواسون باشند، در حالیکه باریون هاباریون‌ها فرمیون هستند.
 
هر نوع مزون دارايدارای آنتی اکسیدان هایآنتی‌اکسیدان‌های متناظر (ضدمزون) است که کوارک هاکوارک‌ها توسط آنتیکوکور هایآنتیکوکورهای مربوطه جایگزین می شوندمی‌شوند و برعکس. به عنوان مثال، یک پیون مثبت (π+) از یک [[کوارک]] ساخته شده استشده‌است و یکی از آنتیکوکورهای پایین؛ و آنتی اکسید کننده متناظر آن، پیون منفی (π-)، از یک تا یک ضدقارق و یک کوارک پایین ساخته شده استشده‌است.
 
از آنجا که مزون هامزون‌ها از کوارک هاکوارک‌ها تشکیل می شوند،می‌شوند، در هر دو تعامل ضعیف و قوی شرکت می کنندمی‌کنند. مزون با بار الکتریکی خالص همچنین در تعامل الکترومغناطیسی شرکت می کندمی‌کند. مزون به ترتیب بر اساس محتوای کوارک، توازن زاویه ای، پاریتیت و سایر خواص دیگر مانند C-parity و G-parity طبقهطبقه‌بندی بندی می شوندمی‌شوند. اگر چه هیچ مزون پایدار نیست، اما کسانی که از جرم پایین ترپایین‌تر هستند پایدارتر از عظیم تر هستند و از این طریق می توانندمی‌توانند در شتاب دهنده هایشتاب‌دهنده‌های ذرات یا آزمایشات اشعه کیهانی مشاهده و مطالعه شوند. مونونمونون‌ها ها معمولامعمولاً کمتر از بارونی هابارونی‌ها هستند، به این معنی که آنها به راحتی در آزمایش هاآزمایش‌ها تولید می شوندمی‌شوند و بنابراین پدیده هایپدیده‌های انرژی بیشتری را به راحتی از باریون هاباریون‌ها به نمایش می گذارندمی‌گذارند. به عنوان مثال، کوارک جذاب در ابتدا در مزون J / Psi دیده می شودمی‌شود(J/ψ) در سال 1974،۱۹۷۴، [2۲] [3۳] و کوارک پایینی در مزون upsilon (ʏ) در سال 1977۱۹۷۷. [4۴]
 
== تاریخچه ==
از نظر ملاحظات نظری، در سال 1934۱۹۳۴ هیکی یوکوا [5۵] [6۶] وجود و توزیع تقریبی "مزون" را به عنوان حامل نیروی هسته ای که هسته اتمی را با هم نگه می داردمی‌دارد پیش بینی کرد. اگر هیچ نیروی هسته ای وجود نداشته باشد، تمام هسته هاهسته‌ها با دو یا چند پروتون به علت انفجار الکترومغناطیسی از بین می روندمی‌روند. یوکوا ذرات حامل خود را مزون، از μέσος mesos، کلمه یونانی برای "متوسط" نامید، زیرا توده پیش بینی آن بین الکترون و پروتون است که تقریباتقریباً 1836۱۸۳۶ برابر جرم الکترون است. یوکوا ابتدا ذرات خود را "مزوترون" نامید، اما توسط [[ورنر هایزنبرگ]] (که پدرش استاد یونانی در دانشگاه مونیخ بود) اصلاح شد. [[ورنر هایزنبرگ]] اشاره کرد که در کلمه یونانی "mesos" هیچ "tr" وجود ندارد. [7۷]
 
اولین کاندیدای مزون یوکوا که در اصطلاح شناختی مدرن به عنوان مونی شناخته شده بود، در سال 1936۱۹۳۶ توسط [[کارل دیوید اندرسون]] و دیگران در محصولات فروپاشی تعاملات اشعه کیهانی کشف شد. موزون در مورد جرم مناسب به عنوان حامل نیروی هسته ای یوکوا بود، اما طی دهه آینده مشخص شد که این ذره مناسب نیست. در نهایت متوجه شدیم که "mu mezon" در تعامل قوی هسته ای شرکت نکرد، بلکه به عنوان یک نسخه سنگین الکترون عمل کرد و در نهایت به عنوان یک [[لپتون]] مانند الکترون، به جای یک مزون طبقه بندیطبقه‌بندی شد. فیزیکدانان در این انتخاب تصمیم گرفتند که خواص غیر از توده ذرات، باید طبقه بندیطبقه‌بندی خود را کنترل کنند.
 
در طول جنگ جهانی دوم (1939-45۱۹۳۹–۴۵) سالها تاخیرتأخیر در تحقیقات ذرات زیر اتمی وجود داشت. اکثر فیزیکدانان در پروژه هایپروژه‌های کاربردی برای شرایط ضروری جنگی مشغول به کار بودند. هنگامی که جنگ در اوت 1945۱۹۴۵ به پایان رسید، بسیاری از فیزیکدانان به تدریج به تحقیقات صلح بازگشته اند. نخستین مزون واقعی که باید کشف شود، چیزی است که بعدا "«پیک مازون"» (یا پیه) نامیده می شودمی‌شود. این کشف در سال 1947۱۹۴۷ توسط سیسیل پاول، سزار لاتس و جوزپه اوکالیالینی انجام شد که محصولات برفی کیهانی در [[دانشگاه بریستول]] انگلستان را بر اساس فیلم هایفیلم‌های عکاسی که در [[کوه‌های آند|کوه هایکوه‌های اند]] قرار داشتند، مورد بررسی قرار دادند. بعضی از این مزون هامزون‌ها در حدود جرمی مشابه با meson شناخته شده بودند، اما به نظر می رسیدمی‌رسید به آن فرو ریختن، منجر فیزیکدان [[رابرت مارشاک|رابرت مارشک]] به فرض در سال 1947۱۹۴۷ که در واقع یک مزون جدید و متفاوت است. در طول چند سال آینده، آزمایش هایآزمایش‌های بیشتری نشان داد که پیون واقعاواقعاً در تعاملات قوی دخیل بود. اعتقاد بر این، پیون (به عنوان یک ذره مجازی)، نیروی اصلی برای نیروی هسته ای در هسته اتمی است. دیگر مزونها، مانند مزون مجازی مجازی، در میانجیگری این نیرو نیز مشارکت دارند، اما به میزان کمتری. پس از کشف پیون، یوکوا در سال 1949۱۹۴۹ [[جایزه نوبل فیزیک]] را برای پیش بینی هایشبینی‌هایش اهدا کرد.
 
در گذشته، واژه مزون گاهی اوقات به معنی هر حامل نیرویی مانند "Z0 meson" بود که در مداخله تعامل ضعیف دخیل بود. [8۸] با این حال، این استفاده نادرست از نفع کاهش یافته است،یافته‌است، و مزون هامزون‌ها در حال حاضر به عنوان ذرات تشکیل شده از جفت کوارک هاکوارک‌ها و ضدکوارک هاضدکوارک‌ها ها تعریف شده استشده‌است.
 
== بررسی اجمالی ==
مقالات اصلی: اسپین (فیزیک)، اپراتور حرکتی زاویه ای، توازن زاویه ای کامل و تعداد کوانتومی
 
اسپین (تعداد کوانتومی S) مقدار بردار است که نشان دهنده "ذاتی" حرکت زاویه ای یک ذره است. این می آیدمی‌آید در افزایش 1۱/2۲ ħ. اغلب اوقات کاهش می یابد،می‌یابد، زیرا این واحد "اساسی" است که از چرخش استفاده می کندمی‌کند و به این معنی است که "چرخش 1۱" به معنای "چرخش 1۱ ħ" است. (در برخی از سیستم هایسیستم‌های واحدهای طبیعی، ħ به 1۱ انتخاب می شودمی‌شود و بنابراین در معادلات به نظر نمی رسد.نمی‌رسد)
 
کوارک هاکوارک‌ها فرمیون هستند - مخصوصامخصوصاً در این مورد، ذرات دارای چرخش 1/2 (S = 1۱/2۲) هستند. از آنجایی که پیش بینی هایبینی‌های چرخشی با افزایش 1۱ (که 1۱ ħ است) متفاوت است، یک کوارک تک دارای یک چرخش اسپین طول 1۱/2۲ و دارای دو پیش بینی چرخش (Sz = + 1۱/2۲ و Sz = - 1۱/2۲) است. دو کوارک می توانند چرخشمی‌توانند هایچرخش‌های خود را هموار کنند، در این صورت دو بردار چرخش برای ایجاد یک بردار طول S = 1۱ و سه چرخش چرخشی (Sz = ۱، Sz = 0۰ و Sz = -1۱) 1۱ سه گانهسه‌گانه اگر دو کوارک دارای چرخش هایچرخش‌های غیر همسطح باشند، بردارهای چرخشی برای ایجاد یک بردار طول S = 0۰ و تنها یک پروانه چرخش (Sz = 0۰)، به نام اسپین صفر تکمیل می شوندمی‌شوند. از آنجا که مزون هامزون‌ها از یک کوارک و یک ضدقارق ساخته میمی‌شوند، شوند، می توانمی‌توان آنها را در حالت هایحالت‌های چرخشی سه گانهسه‌گانه و تکین یافت.
 
مقدار دیگری از حرکت زاویه ای کوانتومی وجود دارد که به نام زاویه حرکت مداری (تعداد کوانتوم L) است که با افزایش 1۱ ħ می شودمی‌شود که به دلیل کوارک هاییکوارک‌هایی که در اطراف یکدیگر هستند نشان دهنده حرکت زاویه ای است.است؛ بنابراین، حرکت کامل زاویه ای (تعداد کوانتومی J) یک ذره، ترکیبی از حرکت زاویهای درونی (چرخش) و حرکت زاویه ای مدار است. این می تواندمی‌تواند هر مقدار از | J = | L - S به | J = | L + S ، با افزایش 1۱.
{|class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right; auto; text-align: center;"
|+Meson angular momentum quantum numbers for ''L'' = 0۰, 1۱, 2۲, 3۳
|-
! style="width:100px;"| ''[[Spin (physics)|''S'']]''
! style="width:100px;"| ''[[Angular momentum operator|''L'']]''
! style="width:100px;"| ''[[Total angular momentum|''J'']]''
! style="width:100px;"| ''[[Parity (physics)|''P'']]<br>''{{سخ}}([[#Parity|See below]])
! style="width:100px;"| ''J''<sup>''P''</sup>
|-
|rowspan="4"| 0۰ || 0۰ || 0۰ || − || 0<sup>−</sup>
|-
| 1 || 1 || + || 1<sup>+</sup>
|-
| 2۲ || 2۲ || − || 2<sup>−</sup>
|-
| 3 || 3 || + || 3<sup>+</sup>
|-
|rowspan="4"| 1۱ || 0۰ || 1۱ || − ||1<sup>−</sup>
|-
| 1 || 2, 1, 0 || + || 2<sup>+</sup>, 1<sup>+</sup>, 0<sup>+</sup>
|-
| 2۲ || 3۳, 2۲, 1۱ || − || 3<sup>−</sup>, 2<sup>−</sup>, 1<sup>−</sup>
|-
| 3 || 4, 3, 2 || + || 4<sup>+</sup>, 3<sup>+</sup>, 2<sup>+</sup>
|}
فیزیکدانان ذره بیشتر علاقه مندعلاقه‌مند به مزون با هیچ زاویهای حرکتی هستند (L = 0۰)، بنابراین دو گروه مزون بیشتر مورد مطالعه S = ۱؛ L = 0۰ و S = ۰؛ L = ۰، که مربوط به J = 1۱ و J = 0۰ است، اگرچه آنها تنها نیستند. همچنین ممکن است ذرات J = 1۱ را از S = 0۰ و L = 1۱ بدست آوریم. چگونه می توانیممی‌توانیم بین S = ۱، L = 0۰ و S = ۰، L = 1۱ مزون یک منطقه فعال تحقیق در طیف سنجیطیف‌سنجی مزون باشد.
 
=== همبستگی ===
{{مقاله اصلی | همبستگی (فیزیک)}}
اگر جهان در یک آینه منعکس شده باشد، اکثر قوانین فیزیک، یکسان هستند - چیزها بدون توجه به آنچه که ما «چپ» نامیده می شودمی‌شود و آنچه که ما «درست» نامیده ایم،نامیده‌ایم، رفتار مشابهی دارند. این مفهوم انعکاس آینه به نام [[parity (physics) | parity]] ('' P '') نامیده می شودمی‌شود. [[گرانش]]، [[نیروی الکترومغناطیس|نیروی الکترومغناطیسی]] و تعامل قوی به طوربه‌طور یکسان رفتار می کنندمی‌کنند بدون در نظر گرفتن اینکه آیا جهان در یک آینه بازتاب می یابدمی‌یابد یا خیر، و به این ترتیب به [[P- تقارن [حفظ هم]] (تقارن P). با این حال، تعامل ضعیف '' '' را "تعریف" چپ "را از" حق "، یک پدیده به نام [[نقض parity]] (P-نقض).
بر اساس این، ممکن است فکر کنید که اگر [[تابع موج]] برای هر ذره (به طوربه‌طور دقیق، میدان کوانتومی برای هر نوع ذره به طوربه‌طور همزمان معکوس شود، سپس مجموعه ای از موج هایموج‌های جدید کاملاکاملاً برآورده می شودمی‌شود قوانین فیزیک (به جز تعامل ضعیف). معلوم می شودمی‌شود که این کاملاکاملاً درست نیست: برای این که معادلات رضایت داشته باشند، موج فوکوس نوع خاصی از ذرات باید توسط & minus 1 ضرب شود، علاوه بر اینکه معکوس شود. گفته می شودمی‌شود چنین نوع ذرات دارای پارتی '' منفی '' یا '' odd '' ('' P '' & nbsp؛ = & nbsp؛ & منفی ۱؛ در حالی که ذرات دیگر گفته می شودمی‌شود "مثبت" یا "حتی" برابر (''P''&nbsp; =&nbsp; +1, or alternatively ''P''&nbsp; =&nbsp; +).
 
برای مزون ها،مزون‌ها، نسبت به حرکت زاویه ای مدار به رابطه
:<ref name=PDGQuarkmodel>C. Amsler ''et al.'' (2008): [http://pdg.lbl.gov/2008/reviews/quarkmodrpp.pdf Quark Model]</ref>
 
:<math>P = \left( -1 \right)^{L+1}</math>
 
جایی که '' L '' نتیجه حاصل از همسان هماهنگی کروی ,کروی، [[تابع موج]] می باشدمی‌باشد. "+ & nbsp؛ 1۱" حاصل این واقعیت است که طبق معادله [[معادله دیراک]] یک کوارک و یک ضدقارق در مقابل تقارن ذاتی قرار دارند.دارند؛ بنابراین تقارن ذاتی یک مزون، محصول تقارن ذاتی کوارک (1۱) و ضدقارق (و منفی 1۱) است. همانطورهمان‌طور که اینها متفاوتند، محصولاتشان منفی است 1۱ و بنابراین "+ & nbsp؛ 1۱" که در نمای نمایش داده میشود،می‌شود، کمک میکندمی‌کند.
 
به عنوان یک نتیجه، تمام مزون هامزون‌ها بدون حرکت حرکتی ('' L '' و nbsp؛ = & nbsp؛ 0۰) دارای پارتی عدد ('' P '' & nbsp؛ = & nbsp؛ & منفی 1۱).
 
=== C-parity ===
{{مقاله اصلی | C-parity}}
C-parity تنها برای مزون هاییمزون‌هایی است که آنتی اکسیدان هایآنتی‌اکسیدان‌های خود (یعنی مزون هایمزون‌های خنثی) را تعریف می کنندمی‌کنند. این نشان دهنده این است که آیا موجفون مزون با مبادله کوارک آنها با ضدقارق خود باقی می ماندمی‌ماند یا خیر.<ref name=SozziC>M.S. Sozzi (2008b)</ref> If
:<math>|q\bar{q}\rangle = |\bar{q}q\rangle</math>
then, the meson is "C even" (C&nbsp; =&nbsp; +1). On the other hand, if
:<math>|q\bar{q}\rangle = -|\bar{q}q\rangle</math>
then the meson is "C odd" (C&nbsp; =&nbsp;−1 −۱).
 
C-parity به ندرت مورد مطالعه قرار می گیرد،می‌گیرد، اما بیشتر در ترکیب با P-parity به [[CP-parity]] مورد مطالعه قرار می گیردمی‌گیرد. تصور می شدمی‌شد که CP-parity حفظ شود، اما بعدها در [[تعامل ضعیف]] نقض شد.
 
=== G-parity ===
{{مقاله اصلی | G-parity}}
همبستگی G یک تعریف از همبستگی C است. به جای صرفاصرفاً مقایسه عملکرد موج پس از مبادله کوارک هاکوارک‌ها و ضد کوارک ها،کوارک‌ها، موجک عملکرد را بعد از مبادله مزون برای ضدمزون متناظر بدون در نظر گرفتن محتوای کوارک مقایسه می کندمی‌کند. [[گوتفرید لایبنیتس|گوتفرید]]
 
<math>|q_1\bar{q_2}\rangle = |\bar{q_1}q_2\rangle</math>
 
then, the meson is "G even" (G&nbsp; =&nbsp; +1). On the other hand, if
:<math>|q_1\bar{q_2}\rangle = -|\bar{q_1}q_2\rangle</math>
then the meson is "G odd" (G&nbsp; =&nbsp;−1 −۱).
 
=== ایسپسین و شارژ ===
{{anchor | Isospin_breaking}}
[[پرونده: Meson nonet - spin 0.svg | thumb | 200px |
ترکیبی از یک کوارک، یک یا دو، و یک ضدکوارک در، {{nowrap | J <sup> P </ sup> {{=}} 0 <sup> - </ sup>}} فرم پیکربندی a [[wikt: nonet | nonet]].]]
[[پرونده: Meson nonet - spin 1.svg | thumb | 200px | ترکیبی از یک کوارک، یک یا دو، و یک ضدکوارک در زیر {{nowrap | j <sup> P </ sup> {{=}} 1 <sup> - </ sup>}} یک نیت تشکیل دهید.]]
 
مفهوم ایسپسین برای اولین بار توسط [[ورنر هایزنبرگ]] در سال 1932۱۹۳۲ پیشنهاد شد تا ارتباطات بین پروتون هاپروتون‌ها و نوترون هانوترون‌ها را تحت [[تعامل قوی]] توضیح دهد. اگر چه آنها اتهامات الکتریکی متفاوت داشتند، توده هایشانتوده‌هایشان خیلی شبیه بودند که فیزیکدانان معتقد بودند که آنها در واقع ذرات یکسان هستند. اتهامات مختلف الکتریکی به عنوان نتیجه برخی از تحریک ناشناخته شبیه به چرخش توضیح داده شد. این ناشناخته بعدابعداً توسط "[یوجین وایگرن]" در سال 1937۱۹۳۷ به عنوان "ایزوپن" نامگذاری شد. هنگامی که اولین مزونها کشف شد، آنها نیز از طریق چشم ایزوپسین دیده می شدندمی‌شدند و بنابراین سه pions ذره یذرهٔ یکسان بودند، اما در حالت هایحالت‌های مختلف ایسپسین.
 
این باور طول کشید تا [<nowiki/>[[موری ژلمان]]] مدل [[کوارک]] را در سال 1964۱۹۶۴ پیشنهاد کرد (شامل در ابتدا تنها کوارکهای u, d و s). موفقیت مدل ایزوپسین در حال حاضر به دلیل توده هایتوده‌های مشابه کوارک هایکوارک‌های u و d دیده می شودمی‌شود. از آنجا که کوارک هاکوارک‌ها u و d توده هایتوده‌های مشابه دارند، ذرات ساخته شده از همان تعداد آنها نیز توده هایتوده‌های مشابه دارند. دقیقادقیقاً مشخصه u و d کوارک ترکیب هزینه را تعیین می کند،می‌کند، زیرا کوارک هاکوارک‌ها شما را در معرض بار +{{frac|2|3}} در حالیکه d کوارک هاکوارک‌ها حمل می کنندمی‌کنند −{{frac|1|3}}. به عنوان مثال، سه پیون هاپیون‌ها دارای اتهامات مختلف هستند({{SubatomicParticle|Pion+}} ({{SubatomicParticle|up quark}}{{SubatomicParticle|down antiquark}}), {{SubatomicParticle|Pion0}} (a [[quantum superposition]] of {{SubatomicParticle|up quark}}{{SubatomicParticle|up antiquark}} and {{SubatomicParticle|down quark}}{{SubatomicParticle|down antiquark}} states), {{SubatomicParticle|Pion-}} ({{SubatomicParticle|down quark}}{{SubatomicParticle|up antiquark}})) همانطورهمان‌طور که هر کدام از یک عدد مشابه از مجموع بالا و پایین کوارک و ضدکوارک. در مدل ایزوپسین، آنها در ذرات مختلف در حالت متخلخل ذکر شده اندشده‌اند.
 
ریاضیات ایزوپسین پس از چرخش مدل سازی شد. پیش بینی هایبینی‌های ایسپسین با افزایش 1۱ به همان اندازه اسپین متفاوت بود و هر طرح یک "[حالت دولت کوانتومی]" بود. از آنجا که "ذره پیه" دارای سه "حالت شارژ" بود، گفته شده استشده‌است از ایزوپین ''I''&nbsp; =&nbsp; 1. Its "charged states" {{SubatomicParticle|Pion+}}, {{SubatomicParticle|Pion0}}, and {{SubatomicParticle|Pion-}}, corresponded to the isospin projections ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp; +1, ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp; 0, and ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp; −1 respectively. Another example is the "[[rho meson|rho particle]]",همچنین با سه کشور متهم شده استشده‌است. آن "charged states" {{SubatomicParticle|rho+}}, {{SubatomicParticle|rho0}}, and {{SubatomicParticle|rho-}}, corresponded to the isospin projections ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp; +1, ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp; 0, and ''I''<sub>3</sub>&nbsp; =&nbsp;−1 −۱ به ترتیب. بعدها متوجه شدیم که پیش بینی هایبینی‌های ایزوفسین نسبت به ذرات کوارک بالا و پایین ذرات مربوط به رابطه است
:<math>I_3=\frac{1}{2}[(n_u-n_\bar{u})-(n_d-n_\bar{d})],</math>
 
جایی که '' n '' 's تعداد کورک و ضدکوارک بالا و پایین است.
 
در تصویر "«ایسپسین"»، سه pions و three rhos به عنوان حالت هایحالت‌های مختلف دو ذره شناخته می شدندمی‌شدند. با این حال، در مدل کوارک، راس حالت هایحالت‌های هیجان انگیز از پیک هاپیک‌ها است. ایسپسین، هرچند تصویری نادرست از چیزها را انتقال می دهد،می‌دهد، هنوز برای طبقهطبقه‌بندی بندی آدرن هاآدرن‌ها استفاده می شود،می‌شود، که منجر به نامگذاری نامطلوب و غالباغالباً گیج کننده می شودمی‌شود. از آنجا که مزونها هادرونها هستند، طبقه بندیطبقه‌بندی ایزوپسین نیز با استفاده از «من» <sub> 3 </ sub> & nbsp؛ = & nbsp؛nbsp; + {{frac | 1 | 2}} برای کوارکها و پایین ضدقارقها و « 'I' <sub> 3 </ sub> & nbsp؛ = & nbsp؛nbsp; - {{frac | 1 | 2}} برای بالا بردن تقلید و کوارک پایین.
 
=== عدد کوانتومی طعم ===
{{مقاله اصلی | طعم (فیزیک ذرات) # شماره کوانتوم فلاور}}
[[strangeness]] [[عدد کوانتوم طعم | تعداد کوانتومی]] '' S '' (نه با چرخش اشتباه گرفته شده) متوجه شد که بالا و پایین همراه با توده ذره است. توده بالاتر، بیگانه تر است (بیشتر کوارک هاکوارک‌ها). ذرات را می توانمی‌توان با پیش بینی هایبینی‌های مصنوعی (مربوط به شارژ) و غریب (جرم) (نگاه کنید به اعداد غیر ید غیر) توصیف می شودمی‌شود. همانطورهمان‌طور که کوارکهای دیگر کشف شد، تعداد کوانتومی جدیدی برای توصیف مشابهی از udc و udb nonets وجود دارد. از آنجا که تنها توده یتودهٔ تو و d مشابه هستند، این شرح توده و شار ذرات از نظر ایزوپسین و عناصر کوانتومی طعم فقط برای nonets ساخته شده از یک تو، یک د و یکی دیگر از کوارک خوب کار می کندمی‌کند و تجزیه برای nonets دیگر برای مثال ucb nonet). اگر کروک هاکروک‌ها یکسان بودند، رفتار آنها "«متقارن"» خواهد بود، زیرا همه آنها با توجه به تعامل قوی رفتار دقیق دارند. با این حال، به عنوان کوارک هاکوارک‌ها یک جرم واحد ندارند، آنها به طوربه‌طور یکسان تعامل ندارند (دقیقا مثل یک الکترون که در میدان الکتریکی قرار می گیرد،می‌گیرد، بیش از یک پروتون که به دلیل توده سبک ترسبک‌تر آن در همان میدان قرار دارد، شتاب می دهدمی‌دهد) و تقارن گفته می شودمی‌شود [[تقارن شکسته شکسته]].
 
مشخص شد که اتهام ('Q') مربوط به طرح ریزش ایزوفسین ،ایزوفسین، [[تعداد باریم]] ('' B '') و عطر و طعم ([بیایید آن را برای شما بسازیم]]:<ref name=Wong>S.S.M Wong (1998)</ref>
:<math>Q=I_3+\frac{1}{2}(B+S+C+B^\prime+T),</math>
جایی که S, C، B '، و T به ترتیب عدد کوانتومی عطر و طعم غریب، جذابیت، پایین بودن و ظرافت هستند. آنها مربوط به تعداد عجیب و غریب، جذابیت، پایین، و کوارک بالا و ضدکوارک با توجه به روابط است:
:<math>S=-(n_s-n_\bar{s})</math>
:<math>C=+(n_c-n_\bar{c})</math>
:<math>Q=\frac{2}{3}[(n_u-n_\bar{u})+(n_c-n_\bar{c})+(n_t-n_\bar{t})]-\frac{1}{3}[(n_d-n_\bar{d})+(n_s-n_\bar{s})+(n_b-n_\bar{b})].</math>
 
== طبقه بندیطبقه‌بندی ==
مونون هامونون‌ها به دسته هایدسته‌های [[ایزوپین]] ('' I '')، [[کل حرکت زاویه ای]] ('' J '')،, [[parity (فیزیک)]] (('' P '')،, [[G-parity]] ('' G '') یا [[C-parity]] ('' C '') هنگامی که قابل اجرا است، و [[کوارک]] (q) محتوا. قوانین طبقه بندیطبقه‌بندی توسط [[گروه داده هایداده‌های ذرات]] تعریف شده اندشده‌اند و پیچیده هستند.<ref name=PDGMesonsymbols>C. Amsler ''et al.'' (2008): [http://pdg.lbl.gov/2008/reviews/namingrpp.pdf Naming scheme for hadrons]</ref> قوانین زیر در فرم جدول برای سادگی ارائه می شوند می‌شوند.
 
=== انواع مزون ===
با توجه به پیکربندی چرخشی آنها، مزون هامزون‌ها به نوعنوع‌ها هاطبقه‌بندی طبقه بندی می شوندمی‌شوند. برخی از پیکربندی هایپیکربندی‌های خاص نامهای خاص براساس خواص ریاضی پیکربندی چرخش آنها داده می شودمی‌شود.
 
{{وسط‌چین}}
با توجه به پیکربندی چرخشی آنها، مزون ها به نوع ها طبقه بندی می شوند. برخی از پیکربندی های خاص نامهای خاص براساس خواص ریاضی پیکربندی چرخش آنها داده می شود.
 
<center>
{| class="wikitable" style="margin:auto; text-align:center;"
|+Types of mesons<ref>W.E. Burcham, M. Jobes (1995)</ref>
|-
! style="width:150px;"|Type
! style="width:60px;"| ''[[Spin (physics)|''S'']]''
! style="width:60px;"| ''[[Angular momentum operator|''L'']]''
! style="width:60px;"| ''[[Parity (physics)|''P'']]''
! style="width:60px;"| ''[[Total angular momentum|''J'']]''
! style="width:60px;"| ''J''<sup>''P''</sup>
|-
| [[Pseudoscalar meson]] || 0۰ || 0۰ || − || 0 || 0<sup>−</sup>
|-
| [[Pseudovector meson]] || 0, 1 || 1 || + || 1 || 1<sup>+</sup>
|-
| [[Vector meson]] || 1۱ || 0۰, 2۲ || − || 1 || 1<sup>−</sup>
|-
| [[Scalar meson]] || 1 || 1 || + || 0 || 0<sup>+</sup>
| [[Tensor meson]] || 1 || 1, 3 || + || 2 || 2<sup>+</sup>
|}
{{پایان}}
</center>
 
=== نامگذاری ===
 
==== مزون فلوئور ====
مزون هایمزون‌های بدون چربی مزون هایمزون‌های ساخته شده از جفت کوارک هاکوارک‌ها و ضدقارچ هاضدقارچ‌ها از عطر و طعم مشابه (همه آنها [[عدد کوانتومی طعم]] s صفر: ''[[Strangeness|S]]'' = 0, ''[[Charm (quantum number)|C]]'' = 0, [[Bottomness|''B''&prime;]] = 0, ''[[Topness|T]]'' = 0).<ref name=note>For the purpose of nomenclature, the isospin projection ''I''<sub>3</sub> isn't considered a flavour quantum number. This means that the charged pion-like mesons (π<sup>±</sup>, a<sup>±</sup>, b<sup>±</sup>, and ρ<sup>±</sup> mesons) follow the rules of flavourless mesons, even if they aren't truly "flavourless".</ref> قوانین برای مزون هایمزون‌های بدون چربی هستند:<ref name=PDGMesonsymbols />
{{وسط‌چین}}
<center>
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+نامنظم مازونهای بدون چربی
|-
! {{SubatomicParticle|quark}}{{SubatomicParticle|antiquark}} content !! ''[[Total angular momentum|''J'']] <sup>[[Parity (physics)|''P'']][[C-parity|''C'']]{{ref|Cparity|†}}</sup>→<br>{{سخ}}[[Isospin|''I]]'']] ↓!! 0<sup>−+</sup>, 2<sup>−+</sup>, 4<sup>−+</sup>, ... !! 1<sup>+−</sup>, 3<sup>+−</sup>, 5<sup>+−</sup>, ... !! 1<sup>−−</sup>, 2<sup>−−</sup>, 3<sup>−−</sup>, ... !! 0<sup>++</sup>, 1<sup>++</sup>, 2<sup>++</sup>, ...
|-
|{{SubatomicParticle|up quark}}{{SubatomicParticle|down antiquark}}<br>{{سخ}}<math>\mathrm{\tfrac{u\bar{u} - d\bar{d}}{\sqrt{2}}}</math><br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|down quark}}{{SubatomicParticle|up antiquark}} || 1 || {{SubatomicParticle|link=yes|pion+}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|pion0}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|pion-}} || b<sup>+</sup><br>{{سخ}}b<sup>0</sup><br>{{سخ}}b<sup>−</sup> || {{SubatomicParticle|link=yes|rho+}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|rho0}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|rho-}} || a<sup>+</sup><br>{{سخ}}a<sup>0</sup><br>{{سخ}}a<sup>−</sup>
|-
|Mix of {{SubatomicParticle|up quark}}{{SubatomicParticle|up antiquark}}, {{SubatomicParticle|down quark}}{{SubatomicParticle|down antiquark}}, {{SubatomicParticle|strange quark}}{{SubatomicParticle|strange antiquark}} || 0 || {{SubatomicParticle|link=yes|Eta}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|Eta prime}} || h<br>h&prime;{{سخ}}h′ || {{SubatomicParticle|link=yes|omega meson}}<br>{{سخ}}{{SubatomicParticle|link=yes|phi meson}} || f<br>f&prime;{{سخ}}f′
|-
|{{SubatomicParticle|Charm quark}}{{SubatomicParticle|Charm antiquark}} || 0 || {{SubatomicParticle|link=yes|Charmed Eta}} || h<sub>c</sub> || ψ{{ref|JPsi|††}} || χ<sub>c</sub>
|{{SubatomicParticle|Top quark}}{{SubatomicParticle|Top antiquark}} || 0 || {{SubatomicParticle|link=yes|Top Eta}} || h<sub>t</sub> || {{SubatomicParticle|link=yes|Theta meson}} || χ<sub>t</sub>
|}
<sup>†</sup> {{note|Cparity}} پارازیت C فقط مربوط به مزون هایمزون‌های خنثی است.<br>{{سخ}}
<sup>††</sup> {{note|JPsi}} For ''J''<sup>''PC''</sup>=1<sup>−−</sup>, the ψ is called the {{SubatomicParticle|link=yes|J/Psi}}
{{پایان}}
</center>
 
علاوه بر این:
* هنگامی که [[طیف سنجیطیف‌سنجی طیف سنجی مسیون]] از مزون شناخته شده است،شده‌است، آن را در پرانتز اضافه شده استشده‌است.
* هنگامی که حالت طیفی ناشناخته باشد، جرم (در [[electronvolt | MeV]] / '' [[سرعت نور | c]] '' <sup> 2 </ sup>) در پرانتز اضافه می شودمی‌شود.
* هنگامی که مزون در [[زمین زمین]] باشد، هیچ چیز در پرانتز اضافه نمی شودنمی‌شود.
 
==== مزون طعم دار ====
مزون طعم دار مزون هایمزون‌های ساخته شده از جفت کوارک و ضد قارچ هاقارچ‌ها از طعم هایطعم‌های مختلف است. این قوانین در این مورد ساده ترساده‌تر است: نماد اصلی به کوارک سنگین تر بستگی دارد، عددی به اتهام بستگی دارد، و زیر (در صورت وجود) به کوارک سبک ترسبک‌تر بستگی دارد. در فرم جدول، آنها عبارتند از:<ref name=PDGMesonsymbols />
 
{{وسط‌چین}}
<center>
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+Nomenclature of flavoured mesons
|-
!antiquark →<br>{{سخ}}quark ↓ !! up !! down !! charm !! strange !! top !! bottom
|-
| up || — ||<ref name=note /> || {{SubatomicParticle|link=yes|AntiD0}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Kaon+}} || {{SubatomicParticle|link=yes|AntiT0}}|| {{SubatomicParticle|link=yes|B+}}
|-
| down ||<ref name=note /> || — || {{SubatomicParticle|link=yes|D-}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Kaon0}} || {{SubatomicParticle|link=yes|T-}} || {{SubatomicParticle|link=yes|B0}}
|-
| charm || {{SubatomicParticle|link=yes|D0}} || {{SubatomicParticle|link=yes|D+}} || — || {{SubatomicParticle|link=yes|Strange D+}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Charmed AntiT0}}|| {{SubatomicParticle|link=yes|Charmed B+}}
| bottom || {{SubatomicParticle|link=yes|B-}} || {{SubatomicParticle|link=yes|antiB0}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Charmed B-}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Strange AntiB0}} || {{SubatomicParticle|link=yes|Bottom T-}} || —
|}
{{پایان}}
</center>
 
علاوه بر این:
* اگر<sup>''[[Parity (physics)|''P'']]</sup> در "«سری طبیعی" » (i.e. , [[Total angular momentum|''J'']]<sup>[[Parity (physics)|''P]]'']]</sup> = 0<sup>+</sup>, 1<sup>−</sup>, 2<sup>+</sup>, 3<sup>−</sup>, ...)، یک علامت * اضافه می شودمی‌شود.
* اگر مزون pseudoscalar نیست (''[[Total angular momentum|''J'']]<sup>[[Parity (physics)|''P'']]</sup> = 0<sup>−</sup>) یا بردار ([[Total angular momentum|''J'']]<sup>[[Parity (physics)|''P]]'']]</sup> = 1<sup>−</sup>)، '' J '' به عنوان زیرنویس اضافه می شودمی‌شود.
* هنگامی که [[طیف سنجیطیف‌سنجی طیف سنجی مسیون]] از مزون شناخته شده است،شده‌است، آن را در پرانتز اضافه شده استشده‌است.
* هنگامی که وضعیت طیفسنجی ناشناخته است، جرم (در [[electronvolt | MeV)] / [[سرعت نور | '' c ']] <sup>2</sup>)در پرانتز اضافه می شودمی‌شود.
* هنگامی که مزون در [[زمین زمین]] باشد، هیچ چیز در پرانتز اضافه نمی شودنمی‌شود.
 
== مزون هایمزون‌های عجیب و غریب ==
{{اصلی مقاله | مزون عجیب و غریب}}
شواهد تجربی برای ذراتی که [[هادرون]] هستند (یعنی از کوارکها تشکیل شده استشده‌است) و با خنثی رنگ با صفر صفر باریون وجود دارد و بنابراین با تعریف مرسوم مزونها است. با این حال، این ذرات از یک جفت کوارک-ضد کوارک تشکیل نمینمی‌شوند، شوند، همانطورهمان‌طور که همه مزون هایمزون‌های متعارف دیگر مورد بحث قرار گرفته استگرفته‌است. یک رده پیش بینی برای این ذرات [[مزون عجیب]] است.
 
حداقل پنج تن رزونانس عجیب و غریب مزون وجود دارد که توسط دو یا چند آزمایش مستقل تاییدتأیید شده استشده‌است. از لحاظ آماری مهمترین آنها [[Z (4430)]] است که توسط آزمایش [[Belle Experiment]] در سال 2007۲۰۰۷ کشف شده و تاییدتأیید شده توسط [[LHCb]] در سال 2014 می۲۰۱۴ باشدمی‌باشد. این یک نامزد برای [[tetraquark]]: یک ذره متشکل از دو کوارک و دو<ref name=LHCbZ4430TQuark>LHCb collaborators (2014): [http://arxiv.org/abs/1404.1903 Observation of the resonant character of the Z(4430)− state]</ref> مقاله اصلی در مورد رزونانس ذرات دیگر که نامزدها برای مزون هایمزون‌های عجیب و غریب هستند را ببینید.
 
== جستارهای وابسته ==
 
== همچنین ببینید ==
{{کتابهای Wikipedia
| 1 = ماده هادرونیک
{{پاک کن}}
 
== یادداشت هایادداشت‌ها ==
{{Reflist | 30em}}
 
== منابع ==
{{refbegin}}
* <!--no inline citation, should have some-->{{cite book |title=Discrete Symmetries and CP Violation: From Experiment to Theory |publisher=[[Oxford University Press]]|year=2008a |isbn=0-19-929666-9 |pages=15–87 |chapter=Parity |author=M.S. Sozzi }}
* {{cite book |title=Discrete Symmetries and CP Violation: From Experiment to Theory |publisher=[[Oxford University Press]]|year=2008b |isbn=0-19-929666-9 |pages=88–120 |chapter=Charge Conjugation |author=M.S. Sozzi }}
* {{cite book |title=Discrete Symmetries and CP Violation: From Experiment to Theory |publisher=[[Oxford University Press]]|year=2008c |isbn=0-19-929666-9 |pages=231–275 |chapter=CP-Symmetry |author=M.S. Sozzi }}
* {{cite journal |year=2008 |title=Review of Particle Physics |journal=[[Physics Letters B]] |volume=667 |issue=1 |pages=1–1340 |bibcode = 2008PhLB..667....1A |doi=10.1016/j.physletb.2008.07.018|author=C. Amsler ([[Particle Data Group]]) |display-authors=etal|url=http://scipp.ucsc.edu/%7Ehaber~haber/pubs/Review_of_Particle_Physics_2014.pdf }}
* {{cite book |title=Introductory Nuclear Physics |publisher=[[John Wiley & Sons]] |year=1998 |isbn=0-471-23973-9|edition=2nd |location=New York (NY) |pages=21–56|chapter=Nucleon Structure |author=S.S.M. Wong }}
* {{cite book |title=Nuclear and Particle Physics |publisher=[[Longman Publishing]] |year=1995 |isbn=0-582-45088-8|edition=2nd |author=W.E. Burcham, M. Jobes }}
* {{cite book |title=Introduction to Elementary Particles |publisher=[[Wiley-VCH]] |year=2008 |isbn=978-3-527-40601-2|edition=2nd |author=D. Griffiths }}
* <!--unused-->{{cite book |title=Principles of Quantum Mechanics |publisher=[[Plenum Press]] |year=1994 |isbn=0-306-44790-8|edition=2nd |location=New York (NY) |author=R. Shankar }}
* {{cite journal |year=1989 |title=Experiments with high-energy neutrino beams |journal=[[Reviews of Modern Physics]] |volume=61 |issue=3 |pages=533–545 |bibcode = 1989RvMP...61..533S |doi=10.1103/RevModPhys.61.533|author=J. Steinberger }}
* {{cite book |title=Concepts of Particle Physics |publisher=[[Oxford University Press]]|year=1986 |isbn=0-19-503393-0 |volume=2 |pages=303–311 |chapter=Hadronic Spectroscopy: G-parity |author=K. Gottfried, V.F. Weisskopf }}
* {{cite web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1980/cronin-lecture.pdf |title=CP Symmetry Violation—The Search for its origin |year=1980 |publisher=[[The Nobel Foundation]]|author=J.W. Cronin }}
* {{cite web |url=http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1980/fitch-lecture.pdf |title=The Discovery of Charge—Conjugation Parity Asymmetry |year=1980 |publisher=[[The Nobel Foundation]]|author=V.L. Fitch }}
* {{cite journal |last2=Hom |first2=D. |last3=Lederman |first3=L. |last4=Sens |first4=J. |last5=Snyder |first5=H. |last6=Yoh |first6=J. |last7=Appel |first7=J. |last8=Brown |first8=B. |last9=Brown |first9=C. |year=1977|title=Observation of a Dimuon Resonance at 9.5 Gev in 400-GeV Proton-Nucleus Collisions |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=39|issue=5|pages=252–255|bibcode = 1977PhRvL..39..252H |doi=10.1103/PhysRevLett.39.252|author=S.W. Herb ''et al.''|last10=Innes|first10=W.|last11=Ueno|first11=K.|last12=Yamanouchi|first12=T.|last13=Ito|first13=A.|last14=Jöstlein|first14=H.|last15=Kaplan|first15=D.|last16=Kephart|first16=R.|display-authors=8}}
* {{cite journal |last2=Becker |first2=U. |last3=Biggs |first3=P. |last4=Burger |first4=J. |last5=Chen |first5=M. |last6=Everhart |first6=G. |last7=Goldhagen |first7=P. |last8=Leong |first8=J. |last9=McCorriston |first9=T. |year=1974|title=Experimental Observation of a Heavy Particle ''J'' |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=33|issue=23|pages=1404–1406|bibcode = 1974PhRvL..33.1404A |doi=10.1103/PhysRevLett.33.1404|author=J.J. Aubert ''et al.''|last10=Rhoades|first10=T.|last11=Rohde|first11=M.|last12=Ting|first12=Samuel|last13=Wu|first13=Sau|last14=Lee|first14=Y.|display-authors=8}}
* {{cite journal |last2=Boyarski |first2=A. |last3=Breidenbach |first3=M. |last4=Bulos |first4=F. |last5=Dakin |first5=J. |last6=Feldman |first6=G. |last7=Fischer |first7=G. |last8=Fryberger |first8=D. |last9=Hanson |first9=G. |year=1974|title=Discovery of a Narrow Resonance in e<sup>+</sup>e<sup>−</sup> Annihilation |journal=[[Physical Review Letters]] |volume=33|issue=23|pages=1406–1408|bibcode = 1974PhRvL..33.1406A |doi=10.1103/PhysRevLett.33.1406|author=J.E. Augustin ''et al.''|last10=Jean-Marie|first10=B.|last11=Larsen|first11=R.|last12=Lüth|first12=V.|last13=Lynch|first13=H.|last14=Lyon|first14=D.|last15=Morehouse|first15=C.|last16=Paterson|first16=J.|last17=Perl|first17=M.|last18=Richter|first18=B.|last19=Rapidis|first19=P.|last20=Schwitters|first20=R.|last21=Tanenbaum|first21=W.|last22=Vannucci|first22=F.|last23=Abrams|first23=G.|last24=Briggs|first24=D.|last25=Chinowsky|first25=W.|last26=Friedberg|first26=C.|last27=Goldhaber|first27=G.|last28=Hollebeek|first28=R.|last29=Kadyk|first29=J.|last30=Lulu|first30=B.|display-authors=8}}
* {{cite journal |year=1964|title=A Schematic of Baryons and Mesons |journal=[[Physics Letters]] |volume=8|issue=3|pages=214–215|bibcode = 1964PhL.....8..214G |doi=10.1016/S0031-9163(64)92001-3|author=M. Gell-Mann }}
* {{cite journal |year=1965|title=the Interactions of 200 MeV π± -Mesons with Complex Nuclei Proposal to Study the Interactions of 200 MeV π± -Mesons with Complex Nuclei | url = http://cdsweb.cern.ch/record/1117270/files/CM-P00073662.pdf|journal=CERN documents |volume=3|issue=5|pages=|author=[[Ishfaq Ahmad]] }}
* {{cite book |url=https://books.google.com/books?id=mHvE-OyY3OsC&pg=PA315&lpg=PA315#v=onepage&q=&f=false |title=The Great Physicists from Galileo to Einstein |publisher=[[Dover Publications]] |year=1988 |isbn=978-0-486-25767-9 |edition=Reprint |page=315 | author= G. Gamow |origyear=1961 }}
* {{cite journal |year=1937|title=On the Consequences of the Symmetry of the Nuclear Hamiltonian on the Spectroscopy of Nuclei |journal=[[Physical Review]] |volume=51 |issue=2 |pages=106–119 |bibcode = 1937PhRv...51..106W |doi=10.1103/PhysRev.51.106|author=E. Wigner }}
* {{cite journal |year=1935 |title=On the Interaction of Elementary Particles |url=http://web.ihep.su/dbserv/compas/src/yukawa35/eng.pdf|journal=Proc. Phys. Math. Soc. Jap. |volume=17 |issue=48 |pages= |author=H. Yukawa }}
* {{cite journal |year=1932 |title=Über den Bau der Atomkerne I |journal=[[Zeitschrift für Physik]] |language=de|volume=77 |pages=1–11 |bibcode = 1932ZPhy...77....1H |doi=10.1007/BF01342433|author=W. Heisenberg }}
* {{cite journal |year=1932 |title=Über den Bau der Atomkerne II |journal=[[Zeitschrift für Physik]] |language=de|volume=78 |issue=3–4 |pages=156–164 |bibcode = 1932ZPhy...78..156H |doi=10.1007/BF01337585|author=W. Heisenberg }}
* {{cite journal |year=1932 |title=Über den Bau der Atomkerne III |journal=[[Zeitschrift für Physik]] |language=de|volume=80 |issue=9–10 |pages=587–596 |bibcode = 1933ZPhy...80..587H |doi=10.1007/BF01335696|author=W. Heisenberg }}
{{refend}}
 
== لینکپیوند هایبه خارجیبیرون ==
* [http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/meson.html#c1 جدولی از برخی از مازون هامازون‌ها و خواص آنها]
* [http://pdg.lbl.gov/ '' Particle Data Group '] - اطلاعات قابل اعتماد دربارهدربارهٔ خواص ذرات را کامپایل می کندمی‌کند
* [http://arxiv.org/abs/hep-ph/0211411 hep-ph / 0211411: مزونهای اسکالر نور در مدل کوارک]
* [http://pdg.lbl.gov/2004/reviews/namingrpp.pdf طرح نامگذاری برای هادرون] (یک فایل PDF)
* [http://www.thingsmadethinkable.com/item/mesons.php Mesons ساخته شده قابل فهم است]، تجسم تعاملی اجازه می دهدمی‌دهد تا خواص فیزیکی مقایسه شود
 
=== یافته هاییافته‌های اخیر ===
* [http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/DZeroB_s.html چه اتفاقی افتاد؟ آزمايشآزمایش DZero Fermilab در سريعترينسریعترین ماينونماینون يافتیافت مي شودمی‌شود.
* [http://www.fnal.gov/pub/presspass/press_releases/CDF_meson.html مشاهده دقیق آزمایشی CDF در نوسانات ماده-ضد ماده در B مزون]