تفاوت میان نسخه‌های «آپوپتوز»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== دگرگونی‌های سلولی در هنگام خزان یاخته‌ای ==
در هنگام خزان یاخته‌ای حجم سلول کاهش یافته و در سلول [[ویزیکولوزیکول]]‌های متعددی ایجاد می‌شوند. سپس [[کروماتین]] متراکم شده و قطعه قطعه، می‌شوند. در مراحل بعد، غشا [[هسته]] از بین می‌رود و در آخر، سلول بصورت وزیکول‌های کوچکی، به چندین قسمت تقسیم می‌شود. در طول اپوپتوز، [[اندامک]]‌های داخلی سلول، مانند، [[میتوکندری]]‌ها و [[لیزوزوم]]‌ها سالم می‌مانند. وزیکول‌هایی که از قطعه قطعه شدن سلول پدید می‌آیند، بوسیله [[فاگوسیت]]‌ها، بلعیده می‌شوند و هضم می‌شوند.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس