پیش‌نویس:علم باز: تفاوت میان نسخه‌ها

جز (اصلاح ارقام)
قبل از ظهور مجلات علمی دانشمندان با انتشار اکتشافات علمی چیز کمی به دست آورده یا از دست می دادنند .{{Sfn|Nielsen|2011}} بسیاری از دانشمندان از جمله [[گالیلئو گالیله|گالیله]]، [[یوهانس کپلر|کپلر]]، [[آیزاک نیوتن|اسحاق نیوتن]]، [[کریستیان هویگنس|کریستین هویگنس]] و [[رابرت هوک]] نتایج اکتشافات خود را در مقالات کدگذاری شده به وسیله [[واروواژه|واروواژه و]] [[سایفر|سایفر کدگذاری می‌گردند]] و سپس متن کدگذاری شده را توزیع می‌کردند.{{Sfn|Nielsen|2011}} قصد آنها این بود که از کشف خود منفعت کسب کنند و سپس کشف خود را آشکار کنند تا ثابت کنند که آنها مالک آن ایده هستند.{{Sfn|Nielsen|2011}}
 
ایننظام سیستم ازعدم انتشار اکتشافات مشکلات به دلیل اینکه اکتشافات نبودندسریع بهمنتشر اشتراکنمی گذاشتهشدند شدهو بهدشوار سرعتشدن واثبات بهاینکه خاطریک آننفر گاهیاولین اوقاتفردی دشواراست بودکه کاشفایده‌ای بهرا اثباتمطرح اولویتکرده است موجب بروز مشکلاتی می‌شد.. نیوتن و [[گوتفرید لایبنیتس|Gottfried Leibniz]] هر دو ادعا کرد که اولویت در کشف حساب دیفرانسیل و انتگرال را اول ایجاد کرده اند.{{Sfn|Nielsen|2011}} نیوتن گفت که او می‌نویسد در 1660s و 1670s در مورد [[حساب دیفرانسیل و انتگرال]] در 1660sنوشته و 1670sاست اما منتشرنتایج تحقیقاتش را نکرد تا 1693 منتشر نکرد.{{Sfn|Nielsen|۲۰۱۱}} لایبنیتس منتشر شده "نوا Methodus pro Maximis همکاران Minimis"رساله در حساب دیفرانسیل و انتگرال]] را در ۱۶۸۴ منتشر کرد. بحث بردر مورد اولویتاول ذاتیبودن در سیستم‌هاینظام‌هایی که در آن علم منتشر نشده‌استنمی‌شود آشکاراجوز ماهیت آنهااست و این مشکل برای دانشمندان که می‌خواست برایخواهان بهره‌مندی از اولویتمزایای اول بودنشان مشکل ساز است.{{مدرک|date=March 2012}}
 
These cases are representative of a system of aristocratic patronage in which scientists received funding to develop either immediately useful things or to entertain.<ref name="emergence">{{Cite journal | last1 = David | first1 = P. A. | title = Understanding the emergence of 'open science' institutions: Functionalist economics in historical context | doi = 10.1093/icc/dth023 | journal = Industrial and Corporate Change | volume = 13 | issue = 4 | pages = 571–589 | year = 2004 | pmid = | pmc = }}</ref> In this sense, funding of science gave prestige to the patron in the same way that funding of artists, writers, architects, and philosophers did.<ref name="emergence"/> Because of this, scientists were under pressure to satisfy the desires of their patrons, and discouraged from being open with research which would bring prestige to persons other than their patrons.<ref name="emergence"/>
 
== سیاست ==