باز کردن منو اصلی

تغییرات

| نشانی =
| تاریخ بازدید =
}}{{گفت|-باور کنید، این جد کبیر فقط از بابت بواسیر مبارکش ناراحت بوده: یک روز خونریزی دارد، یک روز باید عمل بکنند، یک روز حکیم ابونواس سواری را قدغن کرده است و یک روز باید مسهل خورد یا در اندرونی، پنهان از چشم عمله خلوت، شراب نوشیدنوشد تا بلکه بواسیر راحتش بگذارد. همه اش همین است. }}
 
== فیلم ==