باز کردن منو اصلی

تغییرات

ایشان فیلسوف نبوده و محقق میباشند
{{جعبه اطلاعات فیلسوف
|عنوان= علی اکبر رشاد
|سرشناسی=
کاربر گمنام