تفاوت میان نسخه‌های «حسرت»

۱٬۴۱۰ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
(افزودن جزئیات بیشتر+منبع)
== حسرت‌های ایرانیان ==
لیستی از برخی حسرت‌های مردم ایرانی در حال حاضر:
# [[اینترنت]] آزاد و پرسرعت<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=jalebshahr|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://jalebshahr.ir/92406-31576/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86ایرانیان-%D8%AF%D8%B1در-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AAحسرت-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AAاینترنت-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AAپرسرعت-%D8%9B؛-%D8%A2%DB%8C%D8%A7آیا-%D8%A7%DB%8C%D9%86این-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9Fرواست؟!.html|عنوان=ایرانیان در حسرت اینترنت پرسرعت}}</ref>
# رها کردن قدرت توسط [[سیاست‌مدار|سیاست‌مداران]] پس از اتمام دوره<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=ایسنا|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://www.isna.ir/news/96051710502/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%DB%8Cعکسی-%DA%A9%D9%87که-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87مایه-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AAحسرت-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86کاربران-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8Cایرانی-%D8%B4%D8%AFشد|عنوان=عکسی که مایه حسرت کاربران ایرانی شد!}}</ref>
# [[کنسرت موسیقی|کنسرت]] همانند سایر نقاط دنیا<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=fars|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://fars.farhang.gov.ir/fa/news/print/183762|عنوان=برای اجرای کنسرت در شیراز حسرت می خوردممی‌خوردم}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=تابناک|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.tabnak.ir/fa/news/723759/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87شیوه-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AFجدید-%D9%84%D8%BA%D9%88لغو-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7کنسرت‌ها-%D8%A7%DB%8C%D9%86این-%D8%A8%D8%A7%D8%B1بار-%D8%AF%D8%B1در-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AAپایتخت|عنوان=شیوه جدید لغو کنسرت‌ها این بار در پایتخت}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Tabkak|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.tabnak.ir/fa/news/730309/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1وزیر-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1کشور-%D8%A8%D9%87به-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%86منتقدان-%D8%AD%D9%82حق-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%85می‌دهم|عنوان=وزیر کشور: به منتقدان حق می‌دهم}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=Donyayeeqtesad|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87ویژه-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87نامه-63/3282873-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86مشهورترین-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AAکنسرت-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D9%84%D8%BA%D9%88لغو-%D8%B4%D8%AF%D9%87شده-%D8%AF%D8%B1در-%DB%8C%DA%A9یک-%D8%B3%D8%A7%D9%84سال-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1اخیر|عنوان=مشهورترین کنسرت‌های لغو شده در یک سال اخیر}}</ref>
# دیدن اجرای موزیسین هایموزیسین‌های مطرح جهان<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=AfkarNews|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.afkarnews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AFفرهنگ-%D9%87%D9%86%D8%B1هنر-6/653115-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%86مخاطبان-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8Cایرانی-%D8%AF%D8%B1در-%D8%AD%D8%B3%D8%B1%D8%AAحسرت-%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86موزیسین-%D9%87%D8%A7%DB%8Cهای-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%ADمطرح-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86جهان|عنوان=مخاطبان ایرانی در حسرت موزیسین هایموزیسین‌های مطرح جهان}}</ref>
# سیستم آموزشی مناسب<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=صدای معلم|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://sedayemoallem.ir/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AAیادداشت/item/7418-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8Cنگاهی-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9سریع-%D8%A8%D9%87به-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AAمشکلات-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8Cاساسی-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4آموزش-%D9%88و-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4پرورش-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1کشور-%D9%88و-%DA%86%D9%86%D8%AFچند-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AFپیشنهاد|عنوان=نگاهی سریع به مشکلات اساسی آموزش و پرورش کشور و چند پیشنهاد}}</ref>
# نداشتن مشکلات اقتصادی<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=isna|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://www.isna.ir/news/96080804559/%D8%B9%D9%84%D8%AAعلت-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%84العلل-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AAمشکلات-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8Cاقتصادی-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AFفساد-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8Cمالی-%D8%A7%D8%B3%D8%AAاست|عنوان=علت‌العلل مشکلات اقتصادی فساد مالی است}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=steeliran|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://steeliran.org/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1اخبار/ID/6819/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86مهمترین-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84مشکل-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AFاقتصاد-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86ایران-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AAچیست|عنوان=مهمترین مشکل اقتصاد ایران چیست؟}}</ref>
# نداشتن مشکلات مسکن<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=دانشگاه معماری و شهرسازی|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://sofeh.sbu.ac.ir/article/view/1660|عنوان=آسیب شناسیآسیب‌شناسی مشکلات مسکن در ایران}}</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده=فرارو|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://fararu.com/fa/news/73443/8-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8Cچالش‌-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%8Aاصلي-%D8%A8%D8%AE%D8%B4بخش-%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86مسكن|عنوان=8 چالش‌چالش اصلياصلی بخش مسكنمسکن}}</ref>
# عدم نیاز به مهاجرت برای مشاغل هنری<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=VOANEWS|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=https://ir.voanews.com/a/iran-singer/3994210.html|عنوان=محدودیت هامحدودیت‌ها در ایران باعث مهاجرتم شد؛ گفتگوی کامل با شادی وحیدی خواننده}}</ref>
# نداشتن محدودیت برای اقلیت‌ها<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=بی‌بی‌سی فارسی|کد زبان=fa|تاریخ=|وب‌گاه=|نشانی=http://www.bbc.com/persian/iran-features-37743730|عنوان=دشواری هایدشواری‌های اقلیت بودن در ایران}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{هیجان}}