تفاوت میان نسخه‌های «استدلال»

2.قیاس همواره چند گزاره را دربرمی‌گیرد و منظور از چند گزاره در واقع دو گزاره یا بیشتر است.
 
3.قیاس مجموع گزاره‌هایی است که هرگاه آنها را بپذیریم ناگزیر باید نتیجۀ آن‌ها را نیز بپذیریم. قیاس بر دو گونه است: [[قیاس اقترانی]] و [[قیاس استثنایی]].
 
==استدلال‌های غیررسمی==
۳۹

ویرایش