تفاوت میان نسخه‌های «استدلال»

 
 
اساسی‌ترین و اعتماد‌پذیرترین شکل استدلال در منطق، استدلال قیاسی است; چرا که نتیجه‌دهی قیاس همواره یقینی است. قیاس گفته‌ای است که چند [[گزاره (منطق)]] را دربرمی‌گیرد; به‌گونه‌ای که اگر آن‌هاآن را بپذیریم، ذهن انسان از آن گزاره‌ها[[گزاره (منطق)]] وادار به پذیرش گفتۀ دیگری یعنی نتیجه می‌شود. در این تعریف چند نکته درخور توجه و باریک‌بینی است:
 
1.منظور ما از قیاس در اینجا یعنی گزاره‌ای، جملۀ خبری، که می‌تواند درست یا نادرست باشد. بنابراین، جمله‌های دستوری، پرسشی یا عاطفی قیاس خوانده نمی‌شوند.
 
2.قیاس همواره چند [[گزاره (منطق)]] را دربرمی‌گیرد و منظور از چند [[گزاره (منطق)]] در واقع دو [[گزاره (منطق)]] یا بیشتر است.
 
3.قیاس مجموع گزاره‌هایی است که هرگاه آنها را بپذیریم ناگزیر باید نتیجۀ آن‌ها را نیز بپذیریم. قیاس بر دو گونه است: [[قیاس اقترانی]] و [[قیاس استثنایی]].
۳۹

ویرایش