تفاوت میان نسخه‌های «سلسبیل»

۷۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ۲ سال پیش
- دردهه سی ارتش ودولت با دادن زمینهای ارزان قیمت به درجه داران ارتش وکارکنان دون پایه مشوق اولین ساخت وسازها بود که بندریج هموطنهای مهاجرشهرستانی بدلیل ارزانی ونزدیکی بجاده کرج دراین منطقه ساکن شدند (خانه های کوچک ونقلی)
خیابانهای اصلی - ازمیدان توپخانه خیابان سپه بسمت غرب که به سپه غربی منتهی میشد وبعد خیابان هاشمی بود (شرقی - غربی) وخیابانهای سلسبیل (رودکی) ونواب وکارون وجیحون (شمالی جنوبی) وجاده کرج (خیابان آیزنهاوریا آزادی) درشمال منطقه/
-درانتهای خیابان هاشمی پس ازنهر(مسیل) زمین بایری بود که محل تجمع معرکه گیریها وانواع نمایشهای مردمی بود که پیوسته شلوغ بود/
-
حتی زمانی کشتی گیرهای کج ازباشگاه البرز (جنوب سلسبیل)درانجا رینگ درست کرده وکشتی کچ رابنمایش میگذاشتند که همین افراد به فیلمهای فارسی راه یافتند مانند آقایان فیروز(گوریل)- رضابیک - یدی - ودیگران
محله سلیبیل نمونه بارزی ازهمنشینی مسالمت آمیزدرمیان اقوام رنگارنگ ایرانزمین بود که درکوچه های تنگ وباریک آن درکنارهم زندگی کرده ودرغم وشادی هم سهیم بودند/
گرچه دراوائل درگیری هائی درمیان عده ای که گروه تشکیل داده وبنام شهرو قوم خود زیاده گویی میکردند پیش آمد ازجمله لشگرکشی ملایریها با اراکیها و سرابیها ویابودندکسانی مانند «رجب گاریچی» و«سلیم ترُکه» که آرامشازکسبه اینومردم منطقهباج بیشتربادخالتخواهی ریشمیکردند سفیدهاکه وهمینآرامش و امنیت این منطقه طورتأسیسباتأسیس کلانتری 8 بریاستوجدیت زنده یاد سروان شمس بمحله بازگشت /
درقبل ارانقلاب دو خیابان بابائیبابائیان ولشگری که بنام دو درجه دارارتش نامگذاری شد که آنها درحادثه ترورشاه درکاخ سعداباد بقتل رسیدندرسیدندوساکن آنجا بودند ودیگری شروع اولین تظاهرات مردمی بصورت علنی ودرخیابان بود که ازسه راه سلسبیل (قهوه خانه ) بسمت دانشگاه تهران وبا پوسترجهان پهلوان تختی شروع گردیده وترس دیگراقشارمردم را ازنیروهای حکومتی ازبین برد/
--ازصفحه روزگارقدیم درتصویر- نگاشته توسط رابیم.ر. فراهانی
کاربر گمنام