باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
۸۰ درصد مردم در پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی آتش فشان‌هااستفاده می‌کنند.
 
گدازه ها برای روابط س.کسی مفیدند و تو هم خوب ک و نی هستی
 
== جستارهای وابسته ==
کاربر گمنام