تفاوت میان نسخه‌های «حق پناهندگی»

اضافه کردن پیوند به بیرون
(ویرایش و تصحیح و ویکی سازی)
(اضافه کردن پیوند به بیرون)
 
== تعریف کهن ==
هرگاه فردی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشد، این فرد ممکن است هنگامیکه در قلمرو دیگری تحت حفاظت دولت یا مقامات کلیسایی در[[قرون وسطی]] قرار گیرد، از حق [[پناهجویان|پناهجویی]] برخوردار شود. این حق که پیش از این توسط [[مصریان|مصری‌مصری]]<nowiki/>ها، [[یونانیان]] و [[عبرانيعبرانی|عبریان]] به رسمیت شناخته شده بود، بعدها جزو سنت غربی‌ها شد. [[رنه دکارت]]، فیلسوف، ریاضی‌دان و فیزیک‌دان بزرگ عصر رنسانس به هلند گریخت، [[ولتر]] از نام‌دارترین فیلسوفان و نویسندگان فرانسوی به انگلیس و [[توماس هابز]] فیلسوف انگلیسی به فرانسه فرار کرد، زیرا هر کشوری محافظت برخی از خارجیان تحت تعقیب را می‌پذیرفت. مصری‌ها، یونانی‌ها و عبریان «[[حق پناهندگی]]» مذهبی را به رسمیت شناختند و از مجرمان (کسانی که متهم به جرم و جنایت شده بودند) در حدی به لحاظ قانونی محافظت می‌کردند.
 
== کنوانسیون پناهندگان ۱۹۵۱ (تعریف معاصر) ==
اصل کلیدی اصل نان رفولمان (عدم اخراج) است یعنی هیچ دولتی نمی‌تواند پناهنده‌ای را به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگرداند. این در حال حاضر به عنوان قاعده ای از قوانین عام بین‌المللی محسوب می‌شود. در این حالت برخی دولتها مبنا و پایه نان رفولمان را که در تعارض با حاکمیت دولت متبوعشان است و مانع می‌شود تا هر خارجی غیرقانونی را اخراج کنند، نادیده می‌گیرند.
 
[[کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان]] <ref>[http://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html The 1951 Refugee Convention]</ref> به عنوان «نگهبان» [[کنوانسیون]] ۱۹۵۱ و پروتکل ۱۹۶۷ آن عمل می‌کند.
</ref> به عنوان "نگهبان" [[کنوانسیون]] 1951 و پروتکل 1967 آن عمل می کند.
 
اعطای پناهندگی ممکن است در برخی کشورها تابع شرایط سنگینی باشد و راه حل تفاهم آمیز این مشکل سازمان ملل است که در همکاری بین المللیبین‌المللی انجام می‌دهد و با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از وظیفه نظارت بر کنوانسیونکنوانسیون‌های های بین المللیبین‌المللی برای حمایت از پناهندگان برخوردار است تشخیص می دهدمی‌دهد که هماهنگی مؤثر اقدامات مقابله با این مشکل نیاز به همکاری دولت هادولت‌ها با کمیسیاریای عالی دارد. <ref>[http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx Convention relating to the Status of Refugees]</ref>
 
==پناهندگی سیاسی مدرن==
 
ماده 14 [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] می گوید: "هرکس حق دارد برای جلوگیری از تعقیب از آزار و شکنجه از گرفتن [[حق پناهندگی]] در سایر کشورها برخوردار شود." کنوانسیون 1951 ملل متحد درباره وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان همچنین قوانین ملی مربوط به پناهندگی سیاسی را دنبال می کند. براساس این توافقنامه یک پناهنده (یا در معرض سرکوب مستقیم قرار گرفته ویا عوامل زیست محیطی باعث پناهندگی اش شده) فردی است که در خارج از قلمرو کشور مادری اش(و اگر ملیت ندارد در محل اقامت دائمی اش) به دلیل ترس از آزار و اذیت تحت محافظت قرار می‌گیرد. دسته بندی هایی که از موقعیت حفاظت شده برخوردار می‌شوند عبارتند از [[نژاد (انسان)|نژاد]] و [[قومیت]]، [[قبیله]]، [[ملیت]]، [[مذهب]]، عقاید سیاسی و عضویت و یا مشارکت در هر گروه خاص اجتماعی یا فعالیت های اجتماعی. که با تفسیر قربانیان واقعی آزار و [[شکنجه]] در برابر تعقیب کنندگانشان بر اساس اصل نان رفولمان (عدم اخراج) که نباید به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگردانده شوند، این بخشی از قانون مرسوم و قانون متارکه(صلح یا آتش بس موقت ) ملی به حساب می آید.{{سخ}}این مقررات و معیارهای پذیرفته شده به عنوان اصول و بخش اساسی کنوانسیون1951 ملل متحد در مورد وضعیت اخراج نشدن پناهندگان به کشور مبداء می‌باشد.
 
از 1990 قربانیان آزار و شکنجه [[جنسی]] (که ممکن است شامل خشونت خانگی یا سرکوب سیستماتیک [[جنسیت و شخصیت|جنسیتی]] یا اقلیت جنسی باشند) در برخی کشورها به عنوان یک مقوله مشروع و قانونی برای دریافت اعطای پناهندگی پذیرفته شوند، و آن هنگامی است که متقاضیان پناهندگی اثبات کنند نمی‌توانند یا تمایلی به بازگشت به کشور مبداٰ بدلیل نداشتن حفاظت ندارند تا از حق پناهندگی از کشوری که پناه جو می‌پذیرد برخوردار شوند.
 
== پناهندگی سیاسی مدرن ==
ماده 14۱۴ [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] می گویدمی‌گوید: "«هرکس حق دارد برای جلوگیری از تعقیب از آزار و شکنجه از گرفتن [[حق پناهندگی]] در سایر کشورها برخوردار شود."» کنوانسیون 1951۱۹۵۱ ملل متحد دربارهدربارهٔ وضعیت پناهندگان و پروتکل 1967۱۹۶۷ مربوط به وضعیت پناهندگان همچنین قوانین ملی مربوط به پناهندگی سیاسی را دنبال می کندمی‌کند. براساس این توافقنامه یک پناهنده (یا در معرض سرکوب مستقیم قرار گرفته ویا عوامل زیست محیطیزیست‌محیطی باعث پناهندگی اش شده) فردی است که در خارج از قلمرو کشور مادری اش (و اگر ملیت ندارد در محل اقامت دائمی اش) به دلیل ترس از آزار و اذیت تحت محافظت قرار می‌گیرد. دسته بندی هاییدسته‌بندی‌هایی که از موقعیت حفاظت شده برخوردار می‌شوند عبارتند از [[نژاد (انسان)|نژاد]] و [[قومیت]]، [[قبیله]]، [[ملیت]]، [[مذهب]]، عقاید سیاسی و عضویت و یا مشارکت در هر گروه خاص اجتماعی یا فعالیتفعالیت‌های های اجتماعی.اجتماعی؛ که با تفسیر قربانیان واقعی آزار و [[شکنجه]] در برابر تعقیب کنندگانشان بر اساس اصل نان رفولمان (عدم اخراج) که نباید به کشور مبدأ که جان پناهنده در معرض خطر قرار می‌گیرد، بازگردانده شوند، این بخشی از قانون مرسوم و قانون متارکه (صلح یا آتش بسآتش‌بس موقت ) ملی به حساب می آیدمی‌آید.{{سخ}}این مقررات و معیارهای پذیرفته شده به عنوان اصول و بخش اساسی کنوانسیون1951کنوانسیون۱۹۵۱ ملل متحد در مورد وضعیت اخراج نشدن پناهندگان به کشور مبداء مبدأ می‌باشد.
 
از 1990۱۹۹۰ قربانیان آزار و شکنجه [[جنسی]] (که ممکن است شامل خشونت خانگی یا سرکوب سیستماتیک [[جنسیت و شخصیت|جنسیتی]] یا اقلیت جنسی باشند) در برخی کشورها به عنوان یک مقوله مشروع و قانونی برای دریافت اعطای پناهندگی پذیرفته شوند، و آن هنگامی است که متقاضیان پناهندگی اثبات کنند نمی‌توانند یا تمایلی به بازگشت به کشور مبداٰ به بدلیلدلیل نداشتن حفاظت ندارند تا از حق پناهندگی از کشوری که پناه جوپناه‌جو می‌پذیرد برخوردار شوند.
 
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
{{پانویس|چپ‌چین=بله}}
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Right_of_asylum&oldid=809379290|عنوان = Right of asylum|زبان =انگلیسی|بازیابی =۱۴ دسامبر ۲۰۱۷}}
{{-}}
 
== پیوند به بیرون ==
* [https://web.archive.org/web/20110726033659/http://www.epidavros.org/ss/our_work/projects/well-founded_fear ''Well-Founded Fear'' Official site]
* [https://www.pbs.org/pov/archive/wellfoundedfear/frameset.php3?section=waitingroom ''Well-Founded Fear'' at POV]
{{انبار-رده}}
{{داده‌های کتابخانه‌ای}}