باز کردن منو اصلی

تغییرات

شده است.
 
== کاربردهای مفید ==
از نظر اقتصادی: استفاده از انرژی گرمایی آن و انرژی گازهای فومرولی در گردش [[توربین]] و به دست آوردن مواد [[شیمیایی]] با ارزش که امروزه در [[ایتالیا]]، [[زلاندنو]]، [[ژاپن]] و [[ایسلند]] اهمیت پیدا کرده‌است و در کشور ما نیز اخیراً برای استفاده از نیروی حرارتی زمین (انرژی ژئوترمال) حفاری‌هایی انجام شده‌استشده‌ است.
 
۸۰ درصد مردم در پایتخت ایسلند از گرما و آب گرم طبیعی آتش فشان‌ها استفاده می‌کنند.
کاربر گمنام