تفاوت میان نسخه‌های «ام. نایت شیامالان»

۲۰۱۶
(اصلاح اشتباه تایپی)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
(۲۰۱۶)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
| ۲۰۱۵|| [[ملاقات (فیلم ۲۰۱۵)|ملاقات]]
|-
|۲۰۱۶
|۲۰۱6
|[[شکافته (فیلم ۲۰۱۶)]]
|}
کاربر ناشناس