تفاوت میان نسخه‌های «ری والستن»

* ۱۹۸۳: - ''[[مدرسه خصوصی (فیلم)|مدرسه خصوصی]]'' در نقش Chauncey
* ۱۹۸۴: - ''[[جانی خطرناک]]''
* ۱۹۸۸: - ''[[بهیار (فیلم)|بهیار]]'') در نقش Heart Attack Victim
* ۱۹۹۱: - ''[[چسفیل (فیلم ۱۹۹۱)|چسفیل]]'' در نقش Dr. Mnesyne
* ۱۹۹۲: - ''[[پیشتازان فضا: نسل بعدی]]'' در نقش Boothby
* ۱۹۹۲: - ''[[بازیگر (فیلم ۱۹۹۲)|بازیگر]]'' در نقش Ray Walston
* ۱۹۹۲: - ''[[موش‌ها و آدم‌ها (فیلم ۱۹۹۲)|موش‌ها و آدم‌ها]]'' در نقش Candy
* ۱۹۹۲–۹۶: - ''[[حصار چوبی]]'' در نقش Judge Henry Bone
* ۱۹۹۶: - ''[[حبس خانگی (فیلم)|حبس خانگی]]'' در نقش Chief Rocco