تفاوت میان نسخه‌های «سورن کی‌یرکگور»

# [[یا این/ یا آن]] (۱۸۴۳)
# [[ترس و لرز]] (۱۸۴۳) ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نشر نی
# [[تکرار (کتاب)]] (۱۸۴۳)ترجمه صالح نجفی، نشر مرکز
# ''[[مفهوم دلهره]] ''(۱۸۴۴)<ref>کاپلستون، فردریک، ترجمه آشوری، داریوش. تاریخ فلسفه؛ از فیشته تا نیچه. ص330</ref>
# [[پاره‌های فلسفی]] (۱۸۴۴)
کاربر گمنام