تفاوت میان نسخه‌های «اسماعیل منتصر سامانی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|وز جان که نداشت هیچ سودم تو بهی|دیدم همه را و آزمودم تو بهی}}
{{پایان شعر}}
بنابراین در مرو به سرو سامان دادبهدادن به سپاهیانش پرداخت سپس به ابیورد و شهرهای دیگر خراسان رفت.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعدازاسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۱}}</ref>وپس ازآنو باسپاهیانشپس از آن با سپاهیانش به بخارا هجوم برد. باوجودبا وجود ضربات سنگینی که به سپاهیانش واردشد به دلیل پیوستن مردم سمرقندوقبایلسمرقند و قبایل غزبه او درشعباندر شعبان سال۳۹۴، ایلک خان را درحوالیدر سمرقندشکستحوالی سمرقند شکست داد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعدازاسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref> چون ایلک خان نمی‌خواست ماوراءالنهر را ازدستاز بدهدبادست بدهد با سپاهی عظیم برگشت. درکنارسپاهدر کنار سپاه ایلک خان بسیاری از افراد به منتصرپشتمنتصر پشت کردند واینو این عوامل باعث شکست اسماعیل می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعدازاسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref> پس منتصر ازجیحوناز عبورکردجیحون عبور کرد و در ودرحوالیحوالی [[جوزجان]] رفت. درآنجاشروعدر آنجا شروع به جمع‌آوری مالیات کردازاینکرد از این رو ازآنجاهماز آنجا هم بیرون شد وبهو به مرو رفت.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعدازاسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref> سپاهیان محمودغزندیمحمودغزنوی هم اورااو را از مرو بیرون کردند سپس به بسطام رفت. دربسطامدر بسطام با سپاهیان قابوس روبهرو روشدبه ونارو شد و امیدانهناامیدانه به سمت ماوراءالنهر بازگشت.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعداز اسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref> سپاهیان منتصرکهمنتصر دیگرازاینکه دیگر از این جنگ وگریزهاو گریزها خسته شده بودند درناحیهدر ناحیه [[آمل شط]] اورااو راهاکردندرا وبهرها کردند و به سپاهیان ایلک خان پیوستند. درایندر این زمان منتصر مورد محاصره ترکان قرارگرفتقرار گرفت و راهی جز فرارنداشتفرار نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعداز اسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref> حتی برادرانش به دست ترکان ایلک خانی افتادند. خوداوهمخود او هم در [[مرو]] درمنطقهدر منطقه کوچ اعراب درمنزلگاهدر منزلگاه ابن بهیج جای گرفت. وسرانجامو درربیعسرانجام الاخردر سال۳۹۵،ربیع‌الاخر سال ۳۹۵، این اعراب به تحریک شخصی بنامبه نام ماهروی شبانه اورااو بقتلرا به قتل رساندند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ سامانیان عصرطلایی تاریخ ایران بعدازاسلامبعد ازاسلام|نام خانوادگی=هروی|نام=جواد|ناشر=|سال=|شابک=|مکان=|صفحات=ص۴۷۲}}</ref>
 
== پانویس ==