تفاوت میان نسخه‌های «میراث جهانی یونسکو»

جز
(اصلاح ارقام)
شده‌اند، که ۷۴۵ اثر، جز آثار فرهنگی، ۱۸۸ اثر، جز آثار طبیعی و ۲۹ اثر دیگر، ترکیبی می‌باشند.<ref>[http://whc.unesco.org/en/list UNESCO World Heritage Centre - World Heritage List]</ref>
 
== فرآیندفرایند نامزد شدن برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو ==
ابتدا کشور متقاضی بایستی فهرستی از مکان هایمکان‌های مهم طبیعی و فرهنگی خود تهیه نماید. این فهرست، "«فهرست احتمالی"» نامیده می شودمی‌شود. در صورتی که مکانی در این فهرست نباشد نمینمی‌تواند تواند بعدابعداً نیز برای ثبت در فهرست میراث جهانی نامزد شود. سپس آن کشور می تواندمی‌تواند مکان مورد نظر را از فهرست احتمالی در پرونده یپروندهٔ نامزدی قرار دهد.
پرونده یپروندهٔ نامزدی توسط [[ایکوموس|شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها]] و [[اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت]] ارزیابی می شودمی‌شود. نتایج و توصیه هایتوصیه‌های به دست آمده از این ارزیابی به
[[کمیته میراث جهانی یونسکو]] تحویل می شودمی‌شود. این کمیته سالانه یک بار برای بررسی امکان پذیرش مکان هایمکان‌های نامزد شده تشکیل می شودمی‌شود که گاهی اوقات تصمیمات نهایی را جهت کسب اطلاعات بیشتر به تعویق می اندازندمی‌اندازند یا به کشور درخواست دهنده ارجاع می دهندمی‌دهند. ده معیار برای پذیرش یک مکان به عنوان میراث جهانی یونسکو وجود دارد که مکان مورد نظر بایستی حداقل یکی از آن هاآن‌ها را دارا باشد.
 
== معیارها ==
* '''(iv)''': نمونه‌ای برجسته در معماری یا تکنولوژی که مرحلهٔ مهمی از تاریخ بشر را نشان دهد.
* '''(V)''': نمونه برجسته‌ای از تعامل بین انسان و محیط زیست یا نماینده یک فرهنگ باشد.
* '''(vi)''': به طوربه‌طور مستقیم یا ملموس مرتبط با رویدادها یا سنت‌های زندگی، افکار و عقاید یا آثار هنری یا ادبی دارای اهمیت عالی جهانی باشد.<ref name="whc.unesco.org" />
 
;معیارهای طبیعی
* '''(vii)''': پدیده‌یپدیدهٔ بی نظیر طبیعی با زمینه‌های استثنایی و زیباشناسی باشد.
* '''(viii)''': نمونه برجسته از مراحل و تغییرات تاریخ زمین‌شناسی باشد.
* '''(ix)''': نمونهٔ برجسته از فرایندهای زیست محیطیزیست‌محیطی و بیولوژیکی در تکامل و توسعه زمینی، اکوسیستم‌های ساحلی و دریایی و جوامع از گیاهان و حیوان‌ها باشد.
* '''(X)''': شامل زیستگاه‌های طبیعی مهم از نظر تنوع زیستی و حاوی گونه‌های در خطر باشد.<ref name="whc.unesco.org" />
 
== آمار ==