تفاوت میان نسخه‌های «نشانگر ژنتیکی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
'''نشانگر ژنتیکی''' یک [[ژن]] یا بخشی از [[چیدمان]] (توالی) [[دی‌ان‌ای]] است که جایگاه شناخته‌شده‌ای بر روی [[فام‌تن]] (کروموزوم) دارد و آن را می‌توان برای شناسایی افراد یا [[گونه (زیست‌شناسی)|گونه‌ها]] به کار برد.
دگرگونی در یک نشانگر ژنتیکی می‌تواند در پی یک [[جهش]] ژنی یا دگرگونی در [[جایگاه کروموزومی|جایگاه فام‌تنی]] (کروموزومی)جایگاهکروموزومی دیده شود.
همانگونه که گفته شد، یک نشانگر ژنتیکی می‌تواند تنها بخش کوتاهی از دی‌ان‌ای باشد، برای نمونه یک [[چیدمان]] (توالی) پیرامون یک [[چندشکلی تک-نوکلئوتید (اسنیپ)|تک-نوکلئوتید چندریخت]]، یا بخش درازتری از دی‌ان‌ای باشد، مانند [[ماهوارک|ماهوارک‌ها]].
 
کاربر ناشناس