باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== دربارهٔ شهر گوراب زادگاه ویس ==
{{شعر}}
{{ب|ستوده گوهرم از مام و از باب که اين از همدانست آن ز گوراب<br>}}
{{ب|منم گل برگ گل بوي گل اندام گلم چهره گلم گونه گلم نام<br>}}
{{ب|به من شد هر که در گوراب خستو که من هستم کنون گوراب بانو<br>}}
(ویس و رامین)<br>
 
 
۴۴۵

ویرایش