تفاوت میان نسخه‌های «خلافت قرطبه»

جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{Infobox former country|native_name=خلافت قرطبه|conventional_long_name=|common_name=Córdoba|image_flag=Umayyad Flag.svg|capital...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری صفحه‌کاربری مقاله‌نما
فتح اسپانیا
 
در سال ۹۲ هه‍. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری [[طارق بن زیاد|طارق بن زیادتوانستند]] بخش اعظم [[اسپانیا]] را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتندمی‌گفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۳۶}}</ref>
 
تاسیستأسیس خلافت قرطبه
 
در سال ۱۳۹ه۱۳۹ه‍. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسدمی‌رسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیستأسیس میکندمی‌کند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم انهاآنها خود را خلیفه خواندند.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۱۵۷}}</ref>
 
در واقع خلافت قرطبه نخستین نهادسیاسی مستقل از خلافت اسلامی بود.
 
از انجاییآنجایی که خلفای عباسی مسئول کشتار تقریباتقریباً همه افراد خانواده اموی بودند مسالهمسئله به رسمیت شناختن خلیفه از طرف عبدالرحمن به هیچ وجه مطرح نبود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمد عبدالله|ناشر=کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۱۵۲}}</ref>
 
بدین ترتیب برای اولین بار در جهان اسلام یک نهاد سیاسی پدیدار شد که در ان زمان بر اساس استقلال کامل از جامعه اصلی مسلمین تشکیل شده بود.
 
اوج خلافت اموی اندلس
 
دوران اوج حکومت اموی اندلس در زمان عبدالرحمان سوم و الحکم دوم بود. عبدالرحمن سوم با فائق امدنآمدن بر مشکلات حکام مخالف قدرت امویان اندلس را به اوج رسانید.
 برتری بر مسیحیان شمال :
این سالهااز نظر موفقیتهای بسیاری که در مقابل حکومتهای مسیحی شمال یعنی لئون و ناوارا بدست امدآمد نیز ارزشمند بود . اقتدار و برتری عبدالرحمن و اخلاف او را پادشاه لئون و ملکه ناوارا و کنت بارسلون به رسمیت شناختند و این شناسائی اموی فقط ظاهری و تشریفاتی نبود بلکه همراه بود با پرداخت خراج و باج سالانه که عدم پرداخت ان منجر به حمله و هجوم تنبیهی می شدمی‌شد. بدین ترتیب اقتدار و نظارت مسلمین بر شبه جزیره ایبریه در این زمان تا پایان قرن بیش از هر زمان دیگری قبل و بعد از ان بود.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۴۵۷}}</ref>
 
سقوط و انحطاط خلافت آندلس
 
خلافت قرطبه در پی جنگ داخلی، معروف به فتنه اندلس که میان نوادگان واپسین خلیفه، یعنی هشام دوم که پس از الحکم دوم به تخت نشسته بود، با جانشینان پرده‌دار دربار به نام المنصور درگرفت فروپاشید.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=ع|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۵۰۷}}</ref> 
 
با افزایش درگیری هایدرگیری‌های داخلی و متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت و  خلافت قرطبه نیز به چند بخش تقسیم شد و به صورت ملوک الطوایفی درآمد. بطوریکه که حکمران سویل یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ،حکومتش، از حکومت مرابطون در افریقایآفریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.
 
حکومت مرابطون در اندلس در سال  ۵۳۵ هه‍.ق پایان یافت و تا سال ۵۶۵ هه‍.ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ،گرفت، هرج ومرج حکمفرما بود.
 
اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.
 
در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال۶۳۴ هه‍. ق و سویل در سال ۶۴۵ه۶۴۵ه‍.ق بدست مسیحیان افتاد.
 
در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیستأسیس کرد.
 
این حکومت در سال ۶۳۵ هه‍.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال ۸۹۶ هه‍.ق منقرض شد.<ref>{{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ دولت اسلامی در آندلس|نام خانوادگی=عنان|نام=محمدعبدالله|ناشر=انتشارات کیهان|سال=|شابک=|مکان=تهران|صفحات=ص۶۳۵}}</ref>
 منابع
عنان، محمدعبدالله، تاریخ دولت اسلامی در آندلس، ج۱، عبدالحمید آیتی، تهران،انتشارات دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان
عنان،محمدعبدالله،تاریخ دولت اسلامی در آندلس،ج۱،عبدالحمید آیتی،تهران،انتشارات دفتر پژوهش های موسسه کیهان
۲۵٬۵۰۰

ویرایش