تفاوت میان نسخه‌های «ذوزنقه»

خنثی‌سازی ویرایش 21934295 توسط 103.28.132.79 (بحث) قسمت اول تکراری. قسمت دوم هم تعریف ناموازی بودن یعنی قطع کردن
(خنثی‌سازی ویرایش 21934302 توسط 103.28.133.20 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 21934295 توسط 103.28.132.79 (بحث) قسمت اول تکراری. قسمت دوم هم تعریف ناموازی بودن یعنی قطع کردن)
برچسب: خنثی‌سازی
در این شکل، زوایای مجاور به دو ضلع غیر موازی با هم مکملند. مساحت یک ذوزنقه از فرمول زیر بدست می‌آید:
:<math>S= h\left(\frac{a + b}{2}\right ).</math>
 
دو ضلع آن موازی و دو ضلع آن غیر موازی است .یعنی امتداد دو ضلع نا موازی همدیگر خود را قطع میکند
که در آن h ارتفاع و a و b قاعده‌های ذوزنقه هستند.