باز کردن منو اصلی

تغییرات

+{{دستگاه‌های موسیقی ایرانی}}
{{بهبود منبع}}
{{دستگاه‌های موسیقی ایرانی}}
'''دستگاه نوا''' یکی از [[دستگاه‌های موسیقی ایرانی|هفت دستگاه موسیقی ایرانی]] است. نوا دومین مقام از دوازده مقام اصلی موسیقی قدیم ایران بوده است.<ref name=autogenerated1>تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران، نوشته: فرهاد فخرالدینی، انتشارات معین</ref>