مجمر اصفهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اونزد⟸او نزد، واغلب⟸و اغلب، وگاهی⟸و گاهی، رانشاط⟸را نشاط، رااستقبال⟸را استقبال، استعدادو⟸استع...
جز (←‏جایگزینی با [[وپ:اشتباه|اشتباه‌یاب]]: اونزد⟸او نزد، واغلب⟸و اغلب، وگاهی⟸و گاهی، رانشاط⟸را نشاط، رااستقبال⟸را استقبال، استعدادو⟸استع...)
{{ویکی‌سازی}}
 
نام او حسین واز [[طباطبایی|سادات طباطبایی]] است دراواخر قرن دوازدهم هجری در زواره اصفهان بدنیا آمد وپس از تحصیل علوم متداولهمتداول و کسب فنون ادب به تهران رهسپار شدو به خدمت معتمد الدوله نشاط اصفهانی که از رجال دانشمند و از معارف شعرای قاجاریه بود راه یافت. نشاط که از استعدادواستعداد قرو یحهقریحه مجمر مطلع گشت به تربیت وی همت گماشت و پس از چندی اورا به دربار فتحعلی شاه بردو وسیله تقرب اونزداو نزد خاقان مغفور گردید. شاه قاجار که خود نیز از شاعری بهره‌ای وافی داشت وقدرو قدر سخن را نیکو می‌شناخت وی را مشمول عنایت و ملاطفت قرار داد وبه لقب مجتهد الشعرایی سر افرازش گردانید.
فرمان مجتهد الشعرایی مجمر رانشاطرا نشاط با خط زیبای خویش نگاشته‌است.
عمر مجمر کوتاه بود مولف مجمع الفصحاء سال فوت مجمر را ۱۲۲۵ هجری ذکر کرده و می‌نویسد (مجمر اصفهانی اشعار نمکین دارد اگر دیر زیسته بود همانا ترقی کلی مینمود)
شیوه غزلیات مجمر به سبک سعدی است وگاهیو گاهی هم غزل‌های حافظ رااستقبالرا استقبال کرده‌است.
قصاید او به سبک عراقی واغلبو اغلب در مدح فتحعلیشاه است.
 
== منبع ==
* ''گلهای جاویدان'' اثر حبیباللهحبیب‌الله نصیری فر.
 
[[رده:خاندان طباطبائی]]