تفاوت میان نسخه‌های «شواهد تبار مشترک»

جز
(از en)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری افزودن پیوند بیرونی به جای ویکی‌پیوند
{{مفاهیم نظریهٔ تکامل}}
 
'''شواهد تبار مشترک''' سازواره‌ها یا ارگانیسم‌های زنده، توسط دانشمندانی که در رشته‌های مختلفی تحقیق می‌کنند در طول دهه‌ها کشف شده‌اند، که نشان می‌دهند [[نسب مشترک|تبار مشترک]] تمامی [[زندگی|حیات بر روی زمین]] از یک [[جهان‌نیای پایانی]]<ref group="پانویس">Last universal common ancestor، مخفف: LUCA</ref> توسعه یافته استیافته‌است. این شواهد، چارچوبی نظری را بنا می‌گذارد که نظریه فرگشت بر آن قرار می‌گیرد، و نشان می‌دهد که [[فرگشت انسان|فرگشت]] دارد اتفاق می‌افتد، و قادر است تا روال‌های طبیعی ای که منجر به [[تنوع زیستی]] زمین شده‌اند را نشان بدهد. به علاوه، این شواهد [[سنتز مدرن|سنتز فرگشتی مدرن]] را پشتیبانی می‌کنند — [[تئوری علمی|نظریه علمی]] فعلی ای که چگونگی و چرایی دگرگونی حیات در طول زمان را توضیح می‌دهد. زیست‌شناسان تکاملی شواهد و مدارک تبار مشترک را، با ایجاد پیش بینی‌های قابل راستی آزمایی، راستی آزمایی فرضیه‌ها، و ساخت نظریه‌هایی که علت‌هایش را توضیح بدهند و روشن کنند، به اثبات می‌رسانند.
 
مقایسه [[توالی اسید نوکلئیک|توالی‌های ژنتیکی دی‌ان‌ای]] ارگانیسم‌ها آشکار کرده استکرده‌است که ارگانیسم‌هایی که از لحاظ [[تبارزایش|تبارزایشی]]<ref group="پانویس">Phylogenetics</ref> به هم نزدیکند، درجه بالایی از شباهت قطعات ژنتیکی مانند [[شبه‌ژن]]‌ها را نیز دارند، که شبه‌ژن‌ها بخش‌هایی از [[دی‌ان‌ای]] هستند که با ژنی در یک [[ارگانیسم]] مرتبط، [[هم‌ساخت‌شناسی#.D8.A7.D8.B1.D8.AA.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AE.D8.AA.DB.8C|ارتاساخت]]<ref group="پانویس">Orthologous</ref> هستند، اما دیگر فعال نیستند و ظاهراً تحت روندی ثابت از زوال یا واگونگی<ref group="پانویس">Degeneration</ref> از جهش‌های انباشتی قرار گرفته‌اند، که این تبار مشترک را، همراه با ساختار بیوشیمیایی همگانی، و الگوهای دگرگون‌پذیری مولکولی که در تمام ارگانیسم‌ها یافت می‌شود را اثبات و پشتیبانی می‌کند. اطلاعات ژنتیکی اضافه، به طوربه‌طور قاطعانه خویشاوندی حیات را اثبات می‌کنند و دانشمندان را قادر ساخته‌اند (از زمان کشف دی‌ان‌ای) که درخت‌های تبارزایشی را بسازند: ترسیمی از خویشاوندی فرگشتی ارگانیسم‌ها. این‌ها همچنین به ایجاد تکنیک‌های [[ساعت مولکولی]] برای تعیین تاریخ‌های انشعاب تاکسون‌ها و کالیبره کردنشان با سوابق فسیلی منجر شده استشده‌است.
 
[[فسیل]]‌ها برای تخمین این که کی تبارهای مختلف در [[مقیاس زمانی زمین‌شناسی|مقیاس‌های زمانی مختلف زمین‌شناختی]] توسعه یافتند و ایجاد شدند مهم هستند. از آن جا که فسیل‌شدن‌ها وقایعی نادر هستند، که معمولاً نیاز به اجزاء بدنی سخت و همچنین مرگ نزدیک مکان‌هایی که [[رسوب‌گذاری|رسوب‌ها]] دارند ته‌نشین می‌شوند دارند، سوابق فسیلی تنها اطلاعات پراکنده و تک و توک و گاه به گاهی را در مورد فرگشت حسات می‌دهند. مخصوصاً شواهد ارگانیسم‌های پیش از توسعه اجزاء بدنی سخت مانند صدف‌ها، استخوان‌ها و دندان‌ها، کمیاب هستند، اما به شکل [[میکروفسیل‌شناسی|میکروفسیل‌های]] کلانسان، و همچنین نقش‌ها و نشان‌های ارگانیسم‌های نرم-تن مختلف وجود دارند. مطالعه تطبیقی [[کالبدشناسی]] گروه‌های مختلف حیوانات ویژگی‌هایی ساختاری را نشان می‌دهد که به طوربه‌طور بنیادین مشابه هستند یا اصطلاحاً هم ساخت<ref group="پانویس">Homologous</ref> هستند، که نشان گر روابط تبارزایشی<ref group="پانویس">Phylogenetic</ref> و دیرینه با دیگر ارگانیسم‌ها هستند، مخصوصاً بیش از همه وقتی که با فسیل‌های ارگانیسم‌های [[انقراض هولوسن|منقضرش شده]] کهن مقایسه انجام می‌شود. [[بازمانده‌های ژنتیکی|ساختارهای بازمانده ژنتیکی]] یا اصطلاحاً وستیجال<ref group="پانویس">Vestigial structure</ref> و مقایسه‌ها و مشابهت‌ها در [[رویان‌زایی|رشد جنینی]]، تا حد زیادی عوامل و معیارهایی مؤثر و دخیل در همسانی‌های کالبدشناختی در هماهنگی با نیای مشترک هستند. از آن جا که فرایندهای [[دگرگشت|دگرگشتی]] (متابولیک) فسیل به جای نمی‌گذارند، تحقیقات در فرگشت فرآیندهای پایه سولی به طوربه‌طور زیادی توسط مقایسه [[فیزیولوژی]] و [[زیست‌شیمی]] ارگانیسم‌های موجود انجام می‌شوند. بسیاری از تبارها در مراحل مختفی از توسعه انشعاب یافتند، بنابراین با مقایسه خصیصه‌های نوادگان یک تبار مشترک امکان تعیین این که کی فرآیندهای دگرگشتی خاصی ظهور کردند وجود دارد.
 
شواهد بیش تری از رشته [[جغرافیای زیستی]] می‌آیند چرا که فرگشت با تبار مشترک بهترین، و کامل‌ترین و موشکافانه‌ترین تبیین برای داده‌های بسیار گوناگونی در مورد توزیع جغرافیایی گیاهان و حیوانات در سراسر دنیا می‌باشد. آنچه که ذکر شد مخصوصاً در [[نظریه جغرافیای زیستی جزایر]] مشهود است. در ترکیب با نظریه جغرافیایی به خوبی پایه‌گذاری شده [[زمین‌ساخت صفحه‌ای]]، نیای مشترک راهی را برای ترکیب داده‌ها در مورد توزیع فعلی گونه‌ها، و شواهدی که از سابقه فسیلی به دست آمده‌اند، ارائه می‌دهد، تا تبیینی از لحاظ منطقی محکم و منسجم و بی تناقض را ارائه کند از این که چگونه توزیع ارگانیسم‌های زینده در طول زمان تغییر کرده‌اند.
 
توسعه و گسترش باکتری‌های [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی|مقاوم به آنتی‌بیوتیک]] مدرکی را مبنی بر این که فرگشت به دلیل [[انتخاب طبیعی]] یک فرایند در حال انجام در دنیای طبیعی است، ارائه می‌دهد. انتخاب طبیعی در تمام تحقیقات متعلق به فرگشت بسیار همه جا حاضر و فراگیر است، با توجه به این واقعیت که تمام مثال‌هایی که در ادامه در هر قسمت این مقاله می‌آیند این روال فراگیری را مستندساز می‌کنند. در کنار این، نمونه‌های مشاهده شده ایشده‌ای از جداشدن جمعیت گونه‌ها به مجموعه‌هایی از گونه‌های جدید وجود دارد ([[گونه‌زایی]]). گونه‌زایی به طوربه‌طور مستقیم و غیر مستقیم در آزمایشگاه‌ها و همچنین طبیعت مشاهده شده استشده‌است. اشکال گوناگونی از آن به عنوان مثال‌هایی از روال‌های گونه‌زایی تک زیوی<ref group="پانویس">Individual</ref> توصیف و مستند شده‌اند. به علاوه، شواهد تبار مشترک، از آزمایش‌های آزمایشگاهی با [[زادگیری گزینشی]] ارگانیسم ها—هم از لحاظ تاریخی و هم در حال حاضر—و دیگر آزمایش‌های کنترل شده در مورد بسیاری از موضوعات این مقاله به دست می‌آیند. این مقاله رشته‌ها و زمینه‌های مختلفی که شواهد فرگشت و نیای مشترک تمامی حیات بر روی زمین را ارائه می‌کنند را، همراه با مثال‌های متعدد و تخصصی، که حاکی از [[همسازی|هماهنگی و توافق مدارک]] هستند، خلاصه می‌کند.
 
== مدارکی از زیست‌شیمی و فیزیولوژی تطبیقی ==
 
=== ژنتیک ===
یکی از مکم‌ترین مدارک برای تباربرای‌تبار مشترک از مطالعه رشته‌های ژنتیکی می‌آید. [[هم‌ترازسازی توالی|تحلیل تطبیقی توالی]]، رابطه بین توالی‌های دی‌ان‌ای گونه‌های متفاوت را بررسی می‌کند،<ref>Mount, D.M. (2004). ''Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis'' (2nd ed.). Cold Spring Harbor Laboratory Press: Cold Spring Harbor, NY. [[International Standard Book Number|ISBN]] [[ویژه:BookSources/0-87969-608-7|0-87969-608-7]].</ref> که چندین ردیف مدرک در تأیید فرضیه اصلی تباراصلی‌تبار مشترک داروین تولید می‌کند. اگر آن فرضیه داروین درست باشد، آن گاه گونه‌هایی که با هم نیای مشترکی دارند، توالی دی‌ان‌ای آن نیایشان را، و همچنین جهش‌های منحصر به فرد او را به ارث برده‌اند. گونه‌هایی که به هم بیش تر نزدیک تر و مرتبط ترند، بخش بزرگ‌تری از توالیشان و جایگزینی‌های مشترکشان عیناً مثل هم است، در مقایسه با گونه‌های به نسبت دور تر.
[[File:HMS_Beagle_by_Conrad_Martens.jpg|پیوند=https://en.wikipedia.org/wiki/File:HMS_Beagle_by_Conrad_Martens.jpg|چپ|بندانگشتی|200x200پیکسل|
'''شکل الف۱:''' [[چارلز داروین]] هنگامی که در کشتی [[اچ‌ام‌اس بیگل]] بود، نمونه هاینمونه‌های متعددی را جمع آوریجمع‌آوری کرد، که خیلی هایشانخیلی‌هایشان برای علم جدید بودند، که این نمونه هانمونه‌ها تئوری فرگشت از طریق [[انتخاب طبیعی]] بعدهای او را پشتیبانی کرد.
]]
ساده‌ترین و قدرت مندترین مدرک توسط [[فیلوژنتیک محاسباتی|بازساخت فیلوژنتیک]] ارائه شده استشده‌است.
 
== شواهدی از مدل‌سازی ریاضی ==
[[علوم رایانه]]، امکان مطالعه [[بازانجام]]<ref group="پانویس">Iteration</ref> در [[سامانه پیچیده|سامانه‌های پیچیده]] خودتغییردهنده را فراهم می کند،می‌کند، که این مطالعه امکان به دست آوردن فهمی ریاضیاتی از ذات روال‌های پشت فرگشت را فراهم می کند؛می‌کند؛ که شواهدی را برای علت‌های نهان رویدادهای شناخته‌شده فرگشتی ارائه می کندمی‌کند. برای اولین بار فرگشت مکانیسم هایمکانیسم‌های سلولی به خصوصی می توانندمی‌توانند به روشی دقیق و همسان مطالعه شوند، مانند مکانیسم [[پیرایشگر]] که می تواندمی‌تواند ژنوم سلول را تبدیل به کارگاهی بزرگ و کلان از میلیاردها قطعه قابل معاوضه کند که می تواندمی‌تواند ابزارهایی را بسازد که ابزارهایی را بسازد که ابزارهایی را بسازد که ما را بسازد.
 
"«بیش از پنج دهه به طول انجامیده است،انجامیده‌است، اما کامپیوترهای الکترونیکی حالا به اندازه کافی قدرتمند هستند تا فرگشت را شبیه سازی کنند"»، بیوانفورماتیک را در تلاش آن برای حل مسائل بیولوژیکی یاری کنند.
 
== نتیجه‌گیری پژوهشی ==
در این مورد شواهد تبار مشترک اشاره به یک نتیجه‌گیری پژوهشی در این مورد است. در سال ۲۰۰۵ بیش از صد نفر از دانشمندان در ده [[مؤسسه پژوهشی]] بزرگ (۹ آمریکایی یک آلمانی) مطالعهٔ ۲۳۷ میلیون جفت از اجزای تشکیل‌دهندهٔ [[کروموزوم]] شماره ۲ [[انسان]]، نشان می‌دهد که این کروموزوم می‌تواند از جوش خوردن دو کروموزوم شامپانزه ایجاد شده‌باشد. نتایج پژوهش‌های آنان در مقاله‌ای<ref>L.W. Hillier et al. (2005),"Generation and annotation of the DNA sequences of human chromosomes 2 and 4", Nature, 434, 724-731</ref> در شماره ۴۳۴ مجله معتبر علمی [[نیچر]] (Nature) چاپ شده استشده‌است[http://www.nature.com/nature/journal/v434/n7034/abs/nature03466.html (مشاهده مقاله)]. نتایج این مقاله نشان می‌دهد انسان و شامپانزه نیاکان مشترک داشته‌اند.{{مدرک}}
 
پژوهش‌گران نیجه‌گیری می‌کنند: تجزیه‌وتحلیل‌های گسترده وجود ساختار زیر بنایی توالی را تأیید می‌کند، و گسترش درک ما را از ساختار و تکامل کروموزوم‌های پستانداران، گسترش می‌دهد، این گسترش شامل [[دی‌ان‌ای بی‌رمز|ژن‌های بی‌رمز]] (gene deserts) (فاقد پروتئین)، سگمنتال‌های تکراری (segmental duplications) و قسمت‌های بسیار متنوع (highly variant regions) است.
== پانویس ==
<references group="پانویس" />
 
== منابع ==
{{پانویس|عرض=50em}}