تفاوت میان نسخه‌های «ضرب خارجی»

جز
←‏تعریف: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏تعریف: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
که ''θ'' زاویه بین دو بردار '''a''' و ''a'' ، '''b''' و ''b'' اندازه این دو بردار، و <math>\mathbf{\hat{n}}</math> بردار یکه در راستای عمود بر دو بردار '''a''' و '''b''' و در جهت تعیین شده توسط قانون دست راست است.
 
همچنین برای تعیین نتیجه یک ضرب خارجی بدون استفاده از زاویه بین دو بردار یا در صورت نداشتن زاویه بین دو بردار, ماتریسی n*n نوشته و گزاره هایگزاره‌های ماتریس را محاسبه میکنیممی‌کنیم. سوالات معمولامعمولاً در فضای 3 بعدی بررسی می شوندمی‌شوند, بنابراین ماتریسی 3*3 نوشته و i , j , k را در سطر اول, مقادیر بردار اول را در سطر دوم و مقادیر بردار دوم را در سطر سوم ماتریس می نویسیم. نتیجه محاسبه برای دو بردار ( ai,bj,ck ) و ( di,ej,fk ) به صورت زیر خواهد بود :
bf-ce) i , (cd-af) j , (ae-bd) k)
 
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش