باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[دهستان آبشار]]
* [[دهستان بوزی]]
* [[دهستان حسینی]]
* [[دهستان جفال]]
* [[دهستان حسینی]]
* [[دهستان سلامیسالمی]]
* [[دهستان ناصری]]
* [[دهستان سلامی]]
* [[دهستان دارخوین]]
* [[دهستان دریسیه]]
 
== منابع ==
کاربر گمنام