سایمون در سرزمین نقاشی‌های گچی: تفاوت میان نسخه‌ها