تفاوت میان نسخه‌های «علی بن محمد سمری»

توضیح
(توضیح)
(توضیح)
پیش از مرگش از وی پرسیدند: ''نایب بعد از تو کیست؟'' جواب داد: ''اجازه ندارم کسی را معرفی کنم''.
 
البته او نمی گوید بعد از من نائبی نیست. بلکه می گوید من نمی توانم کسی را معرفی کنم. یعنی چه بسا بعد از نائبی وجود داشته باشد. اما نائبان در دوران غیبت کبرا حق ندارند که خود را به مردم معرفی کنند. اما فلسفه غیبت چیزی نیست جز بی لیاقتی شیعیان. بنابر اعتقادات شیعه رحمت خدا برقرار است. قابلیت انسان و مردم بهره ایشان را از رحمت خدا مشخص می کند. پس همانطور که بی لیاقتی شیعیان باعث شد که مهدی و نائبان او به غیبت بروند، در صورتی که آنان شایستگی پیدا کنند و متعهد به یاری مهدی شوند او باز می گردد و همانطور که غیبت صغری مقدمه غیبت کبری بود ظهور صغری هم مقدمه ظهور کبری خواهد بود. بدین معنا که قبل از ظهور مهدی نائب و فرستاده او می آید.
 
== آغاز غیبت کبری ==
۲۳۷

ویرایش