تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد محیط زیست»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB
جز (←‏روش های ارزیابی هزینه ها و منافع محیط زیست: اصلاح فاصله مجازی با استفاده از AWB)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
{{نوار جانبی علم اقتصاد}}
{{اقتصاد}}
'''اقتصاد محیط زیست''' به طوربه‌طور کلی شامل مراحل ذیل می باشدمی‌باشد:ارزیابی اهمیت اقتصادی انحطاط [[محیط زیست]] و یافتن علل اقتصادی این انحطاط و ارائه انگیزه هایانگیزه‌های اقتصادی لازم جهت کند کردن، متوقف کردن، و برعکس کردن روند این انحطاط.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحه ۱</ref>
 
== منشأ اقتصاد محیط زیست ==
عملاً منشأ [[اقتصاد]] زیست محیطیزیست‌محیطی در سال ۱۹۶۰ یعنی در زمان شروع اولین موج مدرن تفکر «[[سبز]]» و برداشتهای سیاسی در کشورهای پیشرفته، که به [[محیط زیست گرایی]] ([[او ریوردان]]، ۱۹۸۳) معروف است، می باشدمی‌باشد. بدون تردید شالوده اقتصاد زیست محیطیزیست‌محیطی در طول دهه ۱۹۶۰ استوار گردید. اقتصاد زیست محیطی شاخهزیست‌محیطی ایشاخه‌ای از [[علم اقتصاد]] بوده و تاریخچه مشترکی با رشته مادری آن دارد. برخی از ایده هایایده‌های بنیادینی که چارچوب اقتصاد زیست محیطیزیست‌محیطی را بنا نموده اند، ریشه در قرن نوزدهم میلادی دارند.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحه ۶</ref>
 
==آلودگی محیط زیست به مثابه یک [[هزینه]] خارجی==
از آنجایی که اقتصاد، یک سیستم باز می باشد،می‌باشد، سه [[فرایند]] اصلی (استخراج، فرایند سازیفرایندسازی یا [[تولید]] و مصرف) تماماً متضمن تولید ضایعاتی است که در نهایت به محیط زیست (به [[هوا]]، [[آب]] یا [[زمین]]) بازگردانده می شوندمی‌شوند. وجود ضایعات فراوان در مکان و زمان نامناسب موجب بروز نغییرات بیولوژیک در محیط زیست خواهد شد، که خود باعث آسیب به [[حیوانات]]، [[گیاهان]] و [[اکوسیستم]] می شوندمی‌شوند. چنانچه خسارات محیط زیستی به سلامتی و [[بهداشت]] [[انسان]] آسیب رسانده یا به طریقی اثر منفی بر [[رفاه]] انسان بگذارند، اقتصاددانان بر این عقیده هستند که [[آلودگی]] اقتصادی روی داده است.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحه ۹</ref>
 
== بهره برداریبهره‌برداری از منابع غیر قابل تجدید و تجدید شونده ==
بر اساس مدل تعادل [[مواد]] در نقطه تلاقی اقتصاد و محیط زیست، عملیات استخراج (و برداشت) منابع شروع فرایند فعالیت اقتصادی می باشندمی‌باشند. بطور ساده می توانمی‌توان منابع را به دو گروه فناپذیر (یا غیر قابل تجدید) و منابع تجدید شونده طبقه بندیطبقه‌بندی نمود.مورد اول مقدار آن ثابت است و استفاده از آن در یک مدت زمان مشخص به معنی دسترسی کمتر به آن در سایر مواقع است. مبنای اقتصاد منابع غیر قابل تجدید توسط [[گری]] (۱۹۱۴) و [[هتلنیگ]] (۱۹۱۳) مدون و فرمول بندی گردید. تحلیل آنهاآن‌ها بر این اساس بود که منابع جهان ممکن است سریعاً استخراج شده و به صورت نازلی به [[هدر]] روند.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحه۱۰</ref>
 
== [[رشد اقتصادی]]، رشد حمعیت و محیط زیست ==
فعالیت اقتصادی را می توانمی‌توان به عنوان فرایندی از تغییر شکل مواد و انرژی متصور شد. از آنجایی که مواد و [[انرژی]] را نمی توان در [[مفهوم]] [[مطلق]] آن از بین برد ([[قانون اول ترمودینامیک]])، بنابراین آنهاآن‌ها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته نهایتاً به محیط زیست باز می گردند. بدین ترتیب هرچه دستاوردهای اقتصادی کلان تر باشند، ضایعات تولیدی بیشتر خواهند بود. اگر فکر کنیم محیط هاییمحیط‌هایی که مجبور به پذیرش ضایعات هستند مانند رودخانه ها، محل هایمحل‌های تخلیه [[زباله]] در زمین، [[دریا]] ها،[[اتمسفر]] [[ظرفیت]] محدودی برای جذب آنهاآن‌ها دارند، آن گاه احتمال وجود محدوده ایمحدوده‌ای برای [[توسعه]] اقتصاد روشن می شودمی‌شود. [[توسعه اقتصادی]] بر حسب میزان افزایش [[بازده]] ملی، یا [[تولید ناخالص ملی]] (GNP) برآورد می شودمی‌شود.
افزایش در مقدار تولید ناخالص ملی معمولاً به عنوان [[رشد اقتصادی]] شناخته می شودمی‌شود.بنابراین احتمالاً محدوده ایمحدوده‌ای برای رشد اقتصادی وجود دارد.همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات نسبت به ظرفیت محدود [[محیط]] طبیعی برای [[جذب]] آنها، افزایش می یابد. زمانی که مقدار ضایعات از ظرفیت جذب فزون تر گردد، ممکن است خسارات شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بیشتری عملاً [[افت]] پیدا کند. ما این محدودیت در برابر رشد را «محدودیت پذیرش ضایعات» می نامیم.<ref>«اقتصاد محیط زیست» آر.تورنر، دی.پیرس، آی باتمن؛ ترجمه سیاوش دهقانیان، علیرضا کوچکی، علی کلاهی اهری؛ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۷۴، صفحات ۵۵ و ۵۶</ref>
 
== روش هایروش‌های ارزیابی هزینه هاهزینه‌ها و منافع محیط زیست ==
ارزیابی اقتصادی بدین معنی است که ما اثرات زیست محیطیزیست‌محیطی را بر حسب مبالغ پولی بیان می کنیم. تحلیل هزینه_فایده، قدیمی ترینقدیمی‌ترین روش ارزیابی اقتصادی است که در آن هزینه و منافع یک پروژه برای بیان میزان سودمند بودن آن، مورد بررسی قرار می گیرندمی‌گیرند.نظریه تحلیل هزینه_فایده هیچ محدودیتی در مورد [[ماهیت]] هزینه هاهزینه‌ها و منافع [[پروژه]] اعمال نمی‌کند. یعنی تمام هزینه هاهزینه‌ها و منافعی که بر محیط زیست وارد می‌شود نیز بخشی از مطالعه هزینه_فایده خواهد بود.<ref>«اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست» علی سوری، محسن ابراهیمی؛ انتشارات نور علم، ۱۳۷۸، صفحات ۱۸۴ و ۱۸۵</ref>
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش