باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
سرانجام "عمادفقیه کرمانی" که ستاره ای پرفروغ در آسمان دیار ِادب پرور ِ [[کرمان]] محسوب می شد، در سال ۷۷۲ یا ۷۷۳ه.ق، و درسن ّ ۸۲ یا ۸۳ سالگی، بدرود حیات گفت و در محوطهٔ خانقاهی که خود در محلهٔ "سرپل دولت آباد"ِکرمان ساخته بود، به خاک سپرده شد. هم اکنون اثری از این محلهٔ قدیمی کرمان برجای نمانده است، امّا محل تقریبی دفن عمادفقیه، در خیابان [[گنجعلی خان]] امروزی، حدّفاصل بین [[چهارسوق مسگری]] و مدرسه [[ابراهیم خان ظهیرالدوله]]، واقع است.
[[پرونده:عماد فقیه کرمانی.jpg|بندانگشتی|نگاره عماد فقیه کرمانی، اثر [[رضای عباسی]] مطابق شیوه [[صادقی کتابدار]] در عصر صفویه. چهره عماد فقیه در این نگاره، متفاوت با مینیاتور «نسخه آ» است. در «نسخه آ» که متعلق به عصر سلطنت آل مظفر و دارای اصالت است، روی سخن [[شاه شجاع]] با دو نفر بالاست، پس عماد فقیه یکی از آن دو و احتمالا نفر دوم است که صورتش محاسن دارد. نفر نخست قاعدتا باربد (پرده دار/ حاجب) و مسئول پیش آوردن عماد نزد پادشاه است. در زیر نگاره عماد فقیه اثر صادقی کتابدار، این بیت قابل تشخیص است:
«ای خازن گوهر امانت/ هان تا نکنی در او خیانت»
که متعلق به مثنوی [[صحبت نامه]] عماد فقیه است]].
۳۱۷

ویرایش