تفاوت میان نسخه‌های «محمدقاسم ظهیرالدوله»

== فرزندان ==
ظهیرالدوله همسران متعدد داشت و مجموعاٌ صاحب ده فرزند بود. تنها همسری عقدی او بیگم‌جان خانم دختر [[فتحعلی‌شاه]] بود که از او صاحب یک پسر و دو دختر شد: [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]]، [[سلیمان‌خان اعتضادالدوله]] و بیگم‌خانم.
اولین همسر ظهیرالدوله مهرالنساء خانم دختر [[علی‌قلی خان قاجار]] بود که از او صاحب یک پسر و یک دختر شد: امیرعیسی‌خان اعتمادالدوله و فاطمه خانم (همسر مرتضی‌قلی‌خان شهاب‌الدوله)
همسر دیگر ظهیرالدوله، ساره بیگم دختر [[محمدحسین خان مروی]] بود که از او دو پسر به نام‌های [[امیراصلان خان مجدالدوله]] و [[نصرالله‌خان نظام‌العلماء]] یافت. از سایر همسران صیغه نیز دو پسر و یک دختر داشت: موسی‌خان، اسدالله‌خان معتمدالملک و دختری که با میرزا عبدالله منجم‌باشی لنگرودی ازدواج کرد.
{|class="wikitable"
|- style="background:#ccc;"
| ۱ || [[مهدعلیا|ملک جهان مهدعلیا]] ||۱۲۲۰- ۶ ربیع‌الآخر ۱۲۹۰|| بیگم جان|| همسر [[محمدشاه قاجار]] و مادر [[عزت‌الدوله]] و [[ناصرالدین‌شاه]]
|-
| ۲ || [[عیسی‌خان والی|امیرعیسی‌خان اعتمادالدوله]] ||؟-۱۲۷۸||مهرالنساء خانم|| حاکم اصفهان، یزد و گیلان، جد خاندان‌های امیرسلیمانی و اعتمادی قاجار<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۵۳۸.</ref>
|-
| ۳ || [[امیراصلان‌خان مجدالدوله]] ||؟-صفر ۱۲۸۸ ||ساره بیگم || حاکم زنجان و گیلان و داماد [[فتحعلی شاه]]، جد خاندان‌های امیراصلانی و دادور<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۶.</ref>
|-
| ۴ || [[سلیمان‌خان اعتضادالدوله]] ||؟-۱۲۷۱|| بیگم جان || حاکم اصفهان، جد خاندان سپهبدی قاجار<ref>سعادت نوری، حسن. اصفهان در دوره سلاطین قاجاریه. مندرج در: وحید، خرداد ۱۳۴۶. ۵۰۵-۵۱۶</ref>
|-
| ۵ || بیگم‌خانم || || بیگم جان || همسر [[شاهرخ میرزا قاجار|شاهرخ میرزا]] پسر [[حسین‌علی‌میرزا فرمانفرما]]
|-
| ۶ || [[موسی‌خان قاجار|موسی‌خان]] || || || پدر [[عضدالملک]]
|-
| ۷ || نصرالله‌خان نظام‌العلماء || ||ساره بیگم ||
|-
| ۸ || اسدالله‌خان معتمدالملک ||؟-شوال ۱۲۷۶|| || حاکم همدان<ref>چهل سال تاریخ ایران. ۴۹۷.</ref>
|-
| ۹ || فاطمه خانم || ||مهرالنساء خانم|| همسر مرتضی‌قلی‌خان قاجار (شهاب‌الدوله)
|-
| ۱۰ || دختر || || || همسر میرزا عبدالله منجم‌باشی لنگرودی