تفاوت میان نسخه‌های «ماتریس کوواریانس»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش‌های مشکوک به خرابکاری
: <math>X = \begin{bmatrix}X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}</math>
 
ماتریس کوورایانس، ماتریسی است کهکهه درایه‌های آن به طریق ذیل بدست می‌آیند:
 
:<math>
کاربر ناشناس