تفاوت میان نسخه‌های «اصل برتراند»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
قضیه برتراند- چبیشف یکی از قضای مهمقضایای [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه بیان می‌کند برای هر عدد طبیعی بزرگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
۳۵

ویرایش