تفاوت میان نسخه‌های «همه مردان پادشاه (فیلم ۲۰۰۶)»