تفاوت میان نسخه‌های «زبان اینوکایی»

الفبا
(الفبا)
 
== الفبا ==
{| class="wikitable"
[[پرونده:Enochian alphabet.png|بندانگشتی|وسط|550px|حروف الفبای زبان اینوکایی]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | معادل [[الفبای انگلیسی|انگلیسی]]
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | حرف
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | نام حرف
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | تلفظ
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Notes
|-
| style="text-align: center;" | A
| [[File:Enochian - Un.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Un
| style="text-align: center;" | {{IPA|/ɑ/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | B
| [[File:Enochian - Pa.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Pa
| style="text-align: center;" | {{IPA|/b/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | C / K
| [[File:Enochian - Veh.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Veh
| style="text-align: center;" | {{IPA|/k/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | D
| [[File:Enochian - Gal.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Gal
| style="text-align: center;" | {{IPA|/d/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | E
| [[File:Enochian - Graph.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Graph
| style="text-align: center;" | {{IPA|/e/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | F
| [[File:Enochian - Or.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Or
| style="text-align: center;" | {{IPA|/f/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | G / J
| [[File:Enochian - Ged.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Ged
| style="text-align: center;" | {{IPA|/dʒ/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | H
| [[File:Enochian - Na.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Na
| style="text-align: center;" | {{IPA|/h/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | I
| [[File:Enochian - Gon.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Gon
| style="text-align: center;" | {{IPA|/iː/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | L
| [[File:Enochian - Ur.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Ur
| style="text-align: center;" | {{IPA|/l/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | M
| [[File:Enochian - Tal.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Tal
| style="text-align: center;" | {{IPA|/m/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | N
| [[File:Enochian - Drux.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Drux
| style="text-align: center;" | {{IPA|/m/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | O
| [[File:Enochian - Med.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Med
| style="text-align: center;" | {{IPA|/oː/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | P
| [[File:Enochian - Mals.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Mals
| style="text-align: center;" | {{IPA|/p/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Q
| [[File:Enochian - Ger.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Ger
| style="text-align: center;" | {{IPA|/q/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | R
| [[File:Enochian - Don.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Don
| style="text-align: center;" | {{IPA|/r/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | S
| [[File:Enochian - Fam.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Fam
| style="text-align: center;" | {{IPA|/s/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | T
| [[File:Enochian - Gisg.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Gisg
| style="text-align: center;" | {{IPA|/t/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | U / V
| [[File:Enochian - Van.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Van
| style="text-align: center;" | {{IPA|/uː/}}, {{IPA|/v/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | X
| [[File:Enochian - Pal.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Pal
| style="text-align: center;" | {{IPA|/ks/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Y / W
| [[File:Enochian - Gon (with point).svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Gon<br>(با نقطه)
| style="text-align: center;" | {{IPA|/j/}}
| style="text-align: center;" |
|-
| style="text-align: center;" | Z
| [[File:Enochian - Ceph.svg|x40px]]
| style="text-align: center;" | Ceph
| style="text-align: center;" | {{IPA|/z/}}
| style="text-align: center;" |
|}
 
== جستارهای وابسته ==
۳

ویرایش